مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,138

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تداخل اثر آدنوزین و نالوکسان در تنظیم گردش خون مغزی در موش های صحرایی وابسته به مرفین

صفحات

 صفحه شروع 193 | صفحه پایان 200

چکیده

 مقدمه: با توجه به شواحد موجود مبنی بر اثر اپیوئیدها بر گردش خون مغزی از یک طرف و نقش آدنوزین به عنوان یک تعدیل کننده مهم عصبی از طرف دیگر و همچنین دخالت آن در واسطه گری اثر اپیوئیدها, بررسی تداخل اثر این دو سیستم مورد توجه است. هدف از این تحقیق بررسی تداخل اثر آدنوزین, تئوفیلین و نالوکسان در تنظیم جریان خون موضعی مغز (rCBF) در موش های صحرایی وابسته به مرفین است.مواد و روش ها: آزمایش ها با استفاده از تکنیک جریان سنجی لیزری روی حیوانات کنترل و وابسته به مرفین با رعایت شرایط استاندارد انجام شد. تهیه حیوانات, تزریق داروها و انجام آزمایش ها بر اساس پروتوکل های مربوط عمل شد.یافته ها: نالوکسان (mg/kg sc. 3) موجب افزایش معنی دار (rCBF), ضربان قلب و فشار خون در گروه وابسته به مرفین شد. کاربرد موضعی آدنوزین و تئوفیلین پس از تجویز نالوکسان, اثر معنی داری بر (rCBF) نداشت. نالوکسان با دوزهای 3 mg/kg, 1.5, 0.5 به تنهایی و توام با آدنوزین (10x-4) موجب افزایش (rCBF) شد که تفاوت معنی داری بین دوزهای مختلف وجود نداشت. نالوکسان توام با آدنوزین موجب افزایش بیشتری در (rCBF) نسبت به نالوکسان تنها شد, که در دوز 0.5 mg/kg نالوکسان توام با آدنوزین تفاوت با نالوکسان تنها معنی دار بود. تغییرات ضربان قلب و فشار خون در هر سه دوز نالوکسان معنی دار بود.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که آدنوزین, افزایش جریان خون مغزی ناشی از نالوکسان با دوز پایین را تقویت می نماید و بر پاسخ ناشی از نالوکسان با دوز بالا نسبتا بی اثر است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  زاهدی خراسانی، مهدی، حاجی زاده، سهراب، سمنانیان، سعید، و فتح الهی، یعقوب. (1383). تداخل اثر آدنوزین و نالوکسان در تنظیم گردش خون مغزی در موش های صحرایی وابسته به مرفین. مجله پزشکی کوثر، 9(3)، 193-200. SID. https://sid.ir/paper/429270/fa

  Vancouver: کپی

  زاهدی خراسانی مهدی، حاجی زاده سهراب، سمنانیان سعید، فتح الهی یعقوب. تداخل اثر آدنوزین و نالوکسان در تنظیم گردش خون مغزی در موش های صحرایی وابسته به مرفین. مجله پزشکی کوثر[Internet]. 1383؛9(3):193-200. Available from: https://sid.ir/paper/429270/fa

  IEEE: کپی

  مهدی زاهدی خراسانی، سهراب حاجی زاده، سعید سمنانیان، و یعقوب فتح الهی، “تداخل اثر آدنوزین و نالوکسان در تنظیم گردش خون مغزی در موش های صحرایی وابسته به مرفین،” مجله پزشکی کوثر، vol. 9، no. 3، pp. 193–200، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/429270/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.