مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

634

دانلود:

136

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارتباط بین مشخصات فردی با تحلیل رفتگی مدیران دانشکده های تربیت بدنی، غیر تربیت بدنی و مدیران دانشگاه های آموزش عالی کشور

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 53

چکیده

 هدف از انجام پژوهش حاضر, دستیابی به ارتباط بین مشخصات فردی با تحلیل رفتگی مدیران دانشکده های تربیت بدنی, غیرتربیت بدنی و دانشگاه های آموزش عالی کشور است. بدین منظور پرسشنامه های مشخصات فردی (محقق ساخته) و تحلیل رفتگی  هازل و مسلش برای مدیران 10 دانشگاه که دانشکده تربیت بدنی دارند, در سه بخش مدیران دانشکده های تربیت بدنی, غیرتربیت بدنی و دانشگاه ها ارسال شده. نتایج به دست آمده نشان می دهد بین تحلیل رفتگی و سن مدیران دانشگاه ها و مدیران دانشکده های غیرتربیت بدنی ارتباط معنی داری وجوددارد, لیکن ارتباط معنی داری بین سن و تحلیل رفتگی مدیران دانشکده های تربیت بدنی وجود ندارد. ارتباط بین سابقة ورزشی و میزان تحلیل رفتگی  مدیران تربیت بدنی و دانشگاه ها معنی دار نیست ولی این ارتباط در مدیران غیرتربیت بدنی در سطح 0.0001 معنی دار بوده و نوع ارتباط حاصله به صورت معکوس است. بین سطح تحصیلات و میزان تحلیل رفتگی مدیران جوامع تحت بررسی ارتباط مثبت وجود دارد, اما این ارتباط از نظر آماری معنی  دار نیست. بین سابقة خدمت و تحلیل رفتگی مدیران تربیت بدنی, غیرتربیت بدنی و دانشگاه ها ارتباط معنی داری در سطح 0.01 مشاهده می شود. بین تحلیل رفتگی بالا به ترتیب در مدیران دانشگاه ها, مدیران غیرتربیت بدنی و تربیت بدنی مشاهده شده است. این وضعیت در مورد معاونین مدیران هم صادق است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

گودرزی، محمود، و کشتی دار، محمد. (1381). ارتباط بین مشخصات فردی با تحلیل رفتگی مدیران دانشکده‌ های تربیت بدنی, غیر تربیت بدنی و مدیران دانشگاه های آموزش عالی کشور . حرکت، -(پیاپی 13)، 45-53. SID. https://sid.ir/paper/429265/fa

Vancouver: کپی

گودرزی محمود، کشتی دار محمد. ارتباط بین مشخصات فردی با تحلیل رفتگی مدیران دانشکده‌ های تربیت بدنی, غیر تربیت بدنی و مدیران دانشگاه های آموزش عالی کشور . حرکت[Internet]. 1381؛-(پیاپی 13):45-53. Available from: https://sid.ir/paper/429265/fa

IEEE: کپی

محمود گودرزی، و محمد کشتی دار، “ارتباط بین مشخصات فردی با تحلیل رفتگی مدیران دانشکده‌ های تربیت بدنی, غیر تربیت بدنی و مدیران دانشگاه های آموزش عالی کشور ،” حرکت، vol. -، no. پیاپی 13، pp. 45–53، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/429265/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی