مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

575

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تأثیر عامل های بیوگرافی در اثربخشی سبک های مدیریتی مدیران دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های ایران

نویسندگان

محرم زاده مهرداد

صفحات

 صفحه شروع 105 | صفحه پایان 116

کلیدواژه

عامل های بیوگرافی (سنQ4
مدرک تحصیلی و دوره های آموزشی تخصصی مدیریت)Q4

چکیده

 با توجه به این نکته که شناسایی الگوهای رفتاری و ارتباط آن با اثربخشی, کارایی سازمانی و هدایت مؤثر نیروهای انسانی شاغل در سازمان ها یکی از مباحث کلیدی مدیریت است, پژوهش حاضر با هدف کاربرددهی بهینه در مبانی مدیریت و بهبود اثربخشی مدیریت ورزشی کشور است که به صورت بررسی تأثیر عامل های بیوگرافی: سن, سابقه مدیریتی, مدرک تحصیلی و دوره های آموزشی تخصصی مدیریت, بر سبک های مدیریتی انتخابی رؤسای دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی تربیت بدنی دانشگاه های سراسر ایران تنظیم و اجرا شد. تعداد 59 نفر آزمودنی برای حجم نمونه در جامعه آماری دانشگاه های کشور انتخاب شدند که به پرسش نامه استاندارد مؤسسه " بلانچارد" با نام: تحلیل رفتار مدیر در برخورد با موقعیت های متنوع سازمانی پاسخ دادند. پس از به دست آمدن یافته ها و تنظیم جدول های توزیع فراوانی, به بررسی و مقایسه داده های حاصله با نورم مندرج در پرسش نامه و به ارزیابی میزان اثربخشی شیوه های مدیریتی انتخابی آزمودنی ها پرداخته شد سپس با بهره گیری از متد آماری مجذور خی دو (X2) و فرمول ضریب توافق, فرضیه های چهارگانه پژوهش در خصوص عامل های چهارگانه بیوگرافی مدیران و میزان اثربخشی شیوه های مدیریتی آزمودنی ها بررسی شد. یافته ها نشان داد که میزان اثربخشی شیوه های انتخابی آزمودنی ها در مقایسه با: نورم استاندارد؛ با معادله همخوانی امتیاز اثربخشی و دامنه تغییر شیوه متناسب نبود. برخلاف افزایش دامنه انطباق پذیری شیوه های انتخابی, میزان اثربخشی پایین تر از میانگین امتیاز اثربخشی قرار گرفت. تمرکز اصلی نگرش های آزمودنی ها در شیوه رفتاری, عمدتاً دو سبک فروشی و مشارکتی را شیوه مدیریتی غالب, سبک مشارکتی را مطمئن ترین شیوه مدیریتی پشتیبانی و سبک تفویضی را شیوه رفتاری توسعه ایی مشخص کرد که دامنه ایی کاملاً متنوع در بین آزمودنی ها داشت همچنین تأثیر هر چهار عامل بیوگرافی پس از تحلیل آماری و مقایسه با جدول ارزش های حساس مجذور کااسکوار, در سطح 5=% و درجه های آزادی معین بر اثربخشی شیوه های مدیریتی انتخابی آزمودنی ها معنی دار بود.  

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

محرم زاده، مهرداد. (1381). بررسی تأثیر عامل های بیوگرافی در اثربخشی سبک های مدیریتی مدیران دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های ایران . المپیک، 10(2-1 (پیاپی 21))، 105-116. SID. https://sid.ir/paper/429058/fa

Vancouver: کپی

محرم زاده مهرداد. بررسی تأثیر عامل های بیوگرافی در اثربخشی سبک های مدیریتی مدیران دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های ایران . المپیک[Internet]. 1381؛10(2-1 (پیاپی 21)):105-116. Available from: https://sid.ir/paper/429058/fa

IEEE: کپی

مهرداد محرم زاده، “بررسی تأثیر عامل های بیوگرافی در اثربخشی سبک های مدیریتی مدیران دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های ایران ،” المپیک، vol. 10، no. 2-1 (پیاپی 21)، pp. 105–116، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/429058/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )