مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,297

دانلود:

191

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

هنجاریابی نسبت دور کمر به دور لگن(WHR) درمردان40سال به بالای شهر اهواز و ارتباط آن با عوامل خطر زای قلبی -عروقی و دیابت

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 70

چکیده

 تحقیق حاضر به منظور بررسی ارتباط شاخص های پیکر سنجیWHR, BMI ,BF%, WSR با عوامل خطر زای قلبی-عروقی و دیابت با هدف کلی هنجار یابیWHRدر بین مردان 40 سال به بالای شهر اهواز انجام گرفت.این تحقیق یک مطالعه همبستگی است که آزمودنی های تحقیق را 150مرد داوطلب بالای40 سال برای اندازه گیری متغییرهای خونی,آزمایش خون دادند.تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون وt انجام شد. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق نشان داد که :بین WHR و چهار عامل خطر زای قلبی-عروقی و دیابت شاملFBS,Tcho,TG,VLDL, ارتباط معنی داری وجود داشت و بینBMIو دو عامل خطر زای قلبی-عروقی شاملTchoو VLDL ارتباط معنی داری وجود داشت. بینBF% وسه عامل خطر زای قلبی-عروقی شامل TchoوTGوVLDL ارتباط معنی داری وجود داشت وهمچنین بینWSRو سه عامل خطر زای قلبی-عروقی و دیابت شاملFBSوTchoوVLDL ارتباط معنی داری وجود داشت. در مردان40 سال به بالای شهر اهواز هنجارهایWHR,BMI,BF%,WSRبرای خطر بروز بیماری های قلبی-عروقی و دیابت به ترتیب 0.936و22.3,26.3m2/kgدر صد و0.551 است. بینگروه فعال و غیر فعال مردان40 سال به بالای شهر اهوازاز نظر میزانWHR,BMI,BF% و WSR تفاوت معنی داری وجود داشت ومیزان این شاخص های پیکر سنجی در گروه غیر فعال بیشتراز گروه فعال بود.به نظر می رسد کهWHRپیشگوی قویتری نسبت به دیگر شاخص های مورد توجه این تحقیق برای پیش بین احتمال خطر بروز بیماری های قلبی-عروقی و دیابت در بین مردان40 سال به بالای شهر اهواز باشد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

قراخانلو، رضا، گایینی، عباسعلی، و پیغون، عبدالناصر. (1381). هنجاریابی نسبت دور کمر به دور لگن(WHR) درمردان40سال به بالای شهر اهواز و ارتباط آن با عوامل خطر زای قلبی -عروقی و دیابت . المپیک، 10(4-3 (پیاپی 22))، 59-70. SID. https://sid.ir/paper/428691/fa

Vancouver: کپی

قراخانلو رضا، گایینی عباسعلی، پیغون عبدالناصر. هنجاریابی نسبت دور کمر به دور لگن(WHR) درمردان40سال به بالای شهر اهواز و ارتباط آن با عوامل خطر زای قلبی -عروقی و دیابت . المپیک[Internet]. 1381؛10(4-3 (پیاپی 22)):59-70. Available from: https://sid.ir/paper/428691/fa

IEEE: کپی

رضا قراخانلو، عباسعلی گایینی، و عبدالناصر پیغون، “هنجاریابی نسبت دور کمر به دور لگن(WHR) درمردان40سال به بالای شهر اهواز و ارتباط آن با عوامل خطر زای قلبی -عروقی و دیابت ،” المپیک، vol. 10، no. 4-3 (پیاپی 22)، pp. 59–70، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/428691/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی