video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

799

دانلود:

124

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه خواص فیزیکی سیمان ترمیمی دندان حاوی عنصر روی ساخت داخل کشور با استاندارد جهانی

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 55

چکیده

 زمینه : سیمان های حاوی عنصر روی , کاربردهای متنوعی در داندان پزشکی ترمیمی دارند. به دلیل اهمیت کیفیت سیمان ها در امر درمان , محصولات تولید شده باید به صورت مستمر ارزشیابی شوند.هدف : مطالعه به منظور مقایسه خواص فیزیکی سیمان های اوژینول - اکسید روی , فسفات روی و پلی کربوکسیلات روی تولید داخل کشور با استاندادرهای جهانی انجام شد.مواد و روش ها : این مطالعه تحلیلی در سال 1381 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. برای تهیه نمونه ها از تولیدات یک شرکت ایرانی و برای تهیه نمونه شاهد از محصولات یک شرکت آلمانی استفاده شد. جهت اندازه گیری مقاومت فشاری هر سه نوع سیمان , با استفاده از محاسبه های آماری از 11 نمونه از 11 نمونه استفاده شد. برای اندازه گیری زمان سفت شدن سیمان اوژینول - اکسید روی از 16 نمونه و برای دو نوع سیمان دیگر از 11 نمونه انجام شد. (H.) با حدود اطمینان %95 برای تعیین میانگین در تمام موارد استفاده شد.یافته ها : میانگین مقاومت فشاری سیمان های اوژینول - اکسید روی , فسفات روی و پلی کربوکسیلات روی به ترتیب 58/12, 21/37 و 86/35 مگاپاسکان بود. زمان سفت شدن یمان های مذکور به ترتیب 04/29,41/5 و 50/2 دقیقه بود. قابلیت انحلال و تجزیه پذیری سیمان اوژینول - اکسید روی %44/8 بود. فقط مقاومت فشاری سیمان اوژینول - اکسید روی و زمان سفت شدن سیمان های فسفات و پلی کربوکسیلات روی استاندارد بودند.نتیجه گیری : با توجه به یافته ها , هیچ یک از سیمان های مورد آزمایش دارای شرایط استاندارد نبودند واستفاده از آنها توصیه نمی شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  تبارک، رضا، توکلی، محمدباقر، و زرگر، انوشه. (1383). مقایسه خواص فیزیکی سیمان ترمیمی دندان حاوی عنصر روی ساخت داخل کشور با استاندارد جهانی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 8(2 (پیاپی 31))، 49-55. SID. https://sid.ir/paper/428679/fa

  Vancouver: کپی

  تبارک رضا، توکلی محمدباقر، زرگر انوشه. مقایسه خواص فیزیکی سیمان ترمیمی دندان حاوی عنصر روی ساخت داخل کشور با استاندارد جهانی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین[Internet]. 1383؛8(2 (پیاپی 31)):49-55. Available from: https://sid.ir/paper/428679/fa

  IEEE: کپی

  رضا تبارک، محمدباقر توکلی، و انوشه زرگر، “مقایسه خواص فیزیکی سیمان ترمیمی دندان حاوی عنصر روی ساخت داخل کشور با استاندارد جهانی،” مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، vol. 8، no. 2 (پیاپی 31)، pp. 49–55، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/428679/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی