مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,931

دانلود:

253

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

روند جراحی آب مروارید وابسته به سن و نسبت اعمال جراحی آب مروارید چشم دوم در بیمارستان لبافی نژاد

صفحات

 صفحه شروع 351 | صفحه پایان 356

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف: ارزیابی روند اعمال جراحی آب مروارید وابسته به سن و تعیین نسبت اعمال جراحی آب مروارید چشم دوم (SECS) و عوامل موثر بر آن در بیمارستان لبافی نژاد.روش پژوهش: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی مقطعی، اطلاعات مربوط به اعمال جراحی آب مروارید وابسته به سن بر اساس کد تشخیص معیار بین المللی طبقه بندی بیماری ها و مشکلات مرتبط با سلامت (ICD-10) مورد بررسی قرار گرفت. نمونه گیری بر روی اطلاعات الکترونیک ثبت شده در بخش بایگانی بیمارستان لبافی نژاد در فاصله زمانی سال 1385 الی 1388 و با روش تصادفی سیستماتیک صورت گرفت، به گونه ای که 15 درصد از کل اعمال جراحی آب مروارید در هر سال وارد مطالعه شدند. پس از آن پرونده های افراد انتخاب شده استخراج و مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد اعمال جراحی و نسبت سالیانه جراحی آب مروارید چشم دوم (SECS)، به عنوان پیامدهای اصلی این مطالعه محاسبه شدند و روند تغییرات و ارتباط با سایر متغیرها توسط مدل رگرسیون خطی و آزمون رگرسیون لجستیک محاسبه گردید.یافته ها: تعداد 10517 مورد عمل جراحی آب مروارید مرتبط با سن طی چهار سال (1388-1385) در بیمارستان لبافی نژاد صورت گرفته بود که تعداد 1585 مورد (15 درصد) جهت تعیین نسبت اعمال جراحی چشم دوم (SECS) به صورت تصادفی انتخاب شدند. از این تعداد، 1139 مورد (71.8 درصد، حدود اطمینان 95 درصد: 74.1-69.5) مربوط به عمل چشم اول و 446 مورد (28.2 درصد، حدود اطمینان 95 درصد: 30.35-25.9) مربوط به چشم دوم بود. نسبت عمل جراحی آب مروارید چشم دوم به صورت خطی از 24.6 درصد در سال اول به 33.4 درصد در سال 1388 افزایش یافت .(P=0.01) میانه فاصله زمانی جراحی چشم اول و دوم، 9 (دامنه بین چارکی 24-4) ماه بود و در طول مدت مطالعه تغییر معنی داری در آن حاصل نشد. نسبت SECS و فاصله زمانی بین دو عمل ارتباط معنی داری با سن، جنس و نوع بیمه بیماران نداشتند. در مواردی که نوع عمل چشم اول فیکوامولسیفیکاسیون بود، جراحی آب مروارید چشم دوم به طور قابل ملاحظه ای نسبت به روش خارج کپسولی، بیش تر بود (29.9 درصد در مقابل 19.5 درصد، P=0.007).نتیجه گیری: در سالیان اخیر، تعداد کل اعمال جراحی آب مروارید مرتبط با سن و نیز نسبت اعمال چشم دوم در بیمارستان لبافی نژاد روند صعودی داشته است. حدود یک سوم از کل اعمال جراحی آب مروارید مربوط به عمل چشم دوم می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صحت، مجتبی، کتیبه، مرضیه، معین، حمیدرضا، اسکندری، آرمن، طالبیان، پریسا، ضیایی، حسین، صدوقی، محمدمهدی، و جوادی، محمدعلی. (1391). روند جراحی آب مروارید وابسته به سن و نسبت اعمال جراحی آب مروارید چشم دوم در بیمارستان لبافی نژاد. بینا، 17(4 (پی در پی 69))، 351-356. SID. https://sid.ir/paper/42780/fa

  Vancouver: کپی

  صحت مجتبی، کتیبه مرضیه، معین حمیدرضا، اسکندری آرمن، طالبیان پریسا، ضیایی حسین، صدوقی محمدمهدی، جوادی محمدعلی. روند جراحی آب مروارید وابسته به سن و نسبت اعمال جراحی آب مروارید چشم دوم در بیمارستان لبافی نژاد. بینا[Internet]. 1391؛17(4 (پی در پی 69)):351-356. Available from: https://sid.ir/paper/42780/fa

  IEEE: کپی

  مجتبی صحت، مرضیه کتیبه، حمیدرضا معین، آرمن اسکندری، پریسا طالبیان، حسین ضیایی، محمدمهدی صدوقی، و محمدعلی جوادی، “روند جراحی آب مروارید وابسته به سن و نسبت اعمال جراحی آب مروارید چشم دوم در بیمارستان لبافی نژاد،” بینا، vol. 17، no. 4 (پی در پی 69)، pp. 351–356، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/42780/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی