مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

842

دانلود:

61

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر فسفر و آهن بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 76

چکیده

فسفر و آهن از عناصر غذایی ضروری گیاهانند. در خاک های آهکی ایران, به دلیل فراوانی کربنات کلسیم, و نیز پ- هاش بالا, قابلیت استفاده آهن کم می باشد. هم چنین, مصرف بیش از نیاز کودهای فسفردار ممکن است قابلیت استفاده آهن را کاهش دهد. هدف از این بررسی ارزیابی گلخانه ای تاثیر فسفر و آهن بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت (Zea mays L.) بود. تیمارها شامل پنج سطح فسفر (صفر, 40, 80, 120 و 160 میلی گرم در کیلوگرم از منبع پتاسیم دی هیدروژن فسفات) و چهار سطح آهن (صفر, 2.5, 5 و 10 میلی گرم در کیلوگرم از منبع سکسترین آهن) به صورت فاکتوریل, در چارچوب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار بود. گیاهان به مدت هشت هفته در یک خاک لومی سری چیتگر با نام علمی Typic Calcixerepts, thermic, carbonatic,fine-loamy  رشد کردند. نتایج نشان داد که کاربرد فسفر تا سطح 80 میلی گرم در کیلوگرم سبب افزایش وزن خشک قسمت هوایی گردید. غلظت و جذب کل فسفر با مصرف فسفر افزایش, ولی با کاربرد آهن کاهش یافت. کاربرد آهن تا سطح پنج میلی گرم در کیلوگرم, وزن خشک را افزایش, ولی در سطوح بالاتر آن را کاهش داد. غلظت و جذب کل آهن با کاربرد آهن افزایش, ولی با کاربرد فسفر کاهش یافت. با مصرف فسفر, غلظت روی و مس در گیاه به طور معنی داری کاهش پیدا کرد. غلظت منگنز در سطح 40 میلی گرم فسفر در کیلوگرم افزایش, ولی در سطوح بالاتر کاهش یافت. کاربرد آهن, غلظت روی و منگنز را در قسمت هوایی ذرت کاهش داد, ولی تاثیری بر غلظت مس نداشت.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.