مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

681

دانلود:

158

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استفاده از الگوی برنامه ریزی چند هدفی توام با مخاطره برای بهبود کارآیی هدفها و الگوی بهینه کشت بهره برداران کشاورزی

نویسندگان

کلایی علی

صفحات

 صفحه شروع 239 | صفحه پایان 254

چکیده

 کشاورزی, فعالیتی است که همواره زیر تاثیر عوامل طبیعی همچون سیل, خشکسالی, حمله آفتها و مانند آن قرار دارد. از سوی دیگر, عوامل گوناگونی چون قیمتها, تغییر عملکرد و هزینه نیز همراه با عوامل طبیعی موجب بروز ریسک و نبود حتمیت در این فعالیت می شود. بنابراین, تصمیم گیری در چنین شرایطی نیاز به ابزارهایی مناسب و کارا برای منظور کردن عوامل پیشگفته در طراحی نظام های زراعی دارد. الگوی گوناگونی در دهه های اخیر پدید آمده و توسعه یافته که در آنها سعی شده است تا ریسک در تصمیم گیریها دخالت داده شود. این پژوهش نیز نشان می دهد که الگوی برنامه ریزی ریسکی همچون موتاد, تارگت موتاد, میانگین نیمه واریانس و میانگین مربعات انحرافات جزئی در واقع گشتاورهای مراتب مختلفی از حالت تعمیم یافته نابرابری چی بی شف است. در این پژوهش همچنین الگوی میانگین مطلق انحرافات جزئی (Mean Pad) در چارچوب الگوی برنامه ریزی چند هدفی (MOP) معرفی و میزان زیان برخاسته از هر الگوی کشت نیز با بهره گیری از معیار ریسک به دست آمده و نابرابری چی بی شف محاسبه شده است. الگوی بهینه کشت برای مزارع نمونه در منطقه زرقان استان فارس نیز با استفاده از مطالعه پیمایشی و تکمیل پرسشنامه و اطلاعات سری زمانی استخراج شده از نشریه های وزارت کشاورزی محاسبه و با بهره گیری از رابطه چی بی شف, میزان ریسک هر یک از این الگوها تعیین شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که به طور کلی افزایش پارامترهای الگو موجب جایگزین شدن محصولات با درآمد ناخالص و نوسانهای قیمت بیشتر (مانند پیاز) به جای محصولات دارای بازده ناخالص و نوسانهای قیمت کمتر شده است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

کلایی، علی. (1380). استفاده از الگوی برنامه ریزی چند هدفی توام با مخاطره برای بهبود کارآیی هدفها و الگوی بهینه کشت بهره برداران کشاورزی . اقتصاد کشاورزی و توسعه، 9(34)، 239-254. SID. https://sid.ir/paper/425546/fa

Vancouver: کپی

کلایی علی. استفاده از الگوی برنامه ریزی چند هدفی توام با مخاطره برای بهبود کارآیی هدفها و الگوی بهینه کشت بهره برداران کشاورزی . اقتصاد کشاورزی و توسعه[Internet]. 1380؛9(34):239-254. Available from: https://sid.ir/paper/425546/fa

IEEE: کپی

علی کلایی، “استفاده از الگوی برنامه ریزی چند هدفی توام با مخاطره برای بهبود کارآیی هدفها و الگوی بهینه کشت بهره برداران کشاورزی ،” اقتصاد کشاورزی و توسعه، vol. 9، no. 34، pp. 239–254، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/425546/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی