مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,507

دانلود:

363

استناد:

7

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه تاثیر مصرف نیتروژن بر عملکرد، اجزا عملکرد و تجمع نیترات در ارقام سیب زمینی

صفحات

 صفحه شروع 977 | صفحه پایان 985

چکیده

 به منظور مطالعه تاثیر کود نیتروژن بر رشد و عملکرد سیب زمینی و بررسی ارتباط مقدار مصرف نیتروژن با تجمع نیترات در ارقام سیب زمینی, این آزمایش درسال 1378 درمرکز تحقیقات کشاورزی همدان, ایستگاه اکباتان اجراء گردید. دو رقم سیب زمینی (دیامانت و مارفونا) و شش میزان کود نیتروژن (براساس آزمون خاک وشامل مقادیر 87, 129.5 ,172.5, 21.5, 259 و345 کیلو گرم نیتروژن درهکتار) به روش فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی باسه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. درطول فصل رشد, زمان سبز شدن, گلدهی, تشکیل غده و رسیدن به پوشش کامل مزرعه و درزمان برداشت متوسط تعداد ساقه و غده درهر بوته, متوسط وزن غده و عملکرد اندازه گیری شدند. همچنین پس از برداشت, مقدار ازت نیتراته در غده ها تعیین گردید. با افزایش مصرف نتیروژن زمان گلدهی و تشکیل غده به تاخیر افتاد. رقم و کود نیتروژن تاثیربسیار معنی داری بر متوسط وزن غده و عملکرد غده درهکتار داشتند. رقم مارفونا با متوسط وزن غده 72.5 گرم و عملکردی معادل 34004 کیلوگرم درهکتار نسبت به دیامانت برتری داشت. بیشترین عملکرد غده با مصرف مقدار نیتروژن توصیه شده براساس آزمون خاک (375 کیلوگرم کود اوره درهکتار) به دست آمد و مصرف مقادیر بیشتر کود اثر معنی داری بر عملکرد نداشت. مقدار نیترات غده ها تحت تاثیر رقم قرار نگرفت اما درمقادیر مختلف نیتروژن تفاوت معنی داری را نشان داد. بالاترین غلظت نیترات از مصرف بیشترین مقدار کود نیتروژن (750 کیلوگرم کود اوره) حاصل شد. درنهایت به نظر می رسد مصرف کود نیتروژن براساس نتایج آزمون خاک علاوه بر تولید عملکرد غده مطلوب, مانع تجمع زیانبار نیترات در غده ها نیز می گردد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

یزدان دوست همدانی، محمد. (1382). مطالعه تاثیر مصرف نیتروژن بر عملکرد, اجزا عملکرد و تجمع نیترات در ارقام سیب زمینی . علوم کشاورزی ایران، 34(4)، 977-985. SID. https://sid.ir/paper/424804/fa

Vancouver: کپی

یزدان دوست همدانی محمد. مطالعه تاثیر مصرف نیتروژن بر عملکرد, اجزا عملکرد و تجمع نیترات در ارقام سیب زمینی . علوم کشاورزی ایران[Internet]. 1382؛34(4):977-985. Available from: https://sid.ir/paper/424804/fa

IEEE: کپی

محمد یزدان دوست همدانی، “مطالعه تاثیر مصرف نیتروژن بر عملکرد, اجزا عملکرد و تجمع نیترات در ارقام سیب زمینی ،” علوم کشاورزی ایران، vol. 34، no. 4، pp. 977–985، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/424804/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی