مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

713

دانلود:

184

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های گندم نسبت به سن (E.integriceps)

صفحات

 صفحه شروع 769 | صفحه پایان 783

چکیده

 به منظور بررسی و ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم نسبت به سن (Eurygaster integriceps), چهل ژنوتیپ گندم شامل ارقام دوروم و گندم نان درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی درسه تکرار دردانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه کاشته شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپ ها از لحاظ درصد خسارت برگ دراثر تغذیه سن مادر تفاوت معنی داری وجود دارد. مقایسه میانگین ژنوتیپ ها با استفاده از آزمون دانکن نشان داد که ارقام چناب و قفقاز بیشترین درصد خسارت برگ (کمترین مقاومت) و رقم آتیلا 5(شهید چمران) و رقم دوروم 49-1-20 کمترین درصد خسارت برگ (بیشترین مقاومت) را دارند. ژنوتیپ ها ازنظر تعداد تخم گذاشته شده توسط سن مادر بر روی آنها تفاوت بسیار معنی داری نشان دادند. بر روی ارقام چناب و قفقاز بیشترین تعداد تخم (کمترین مقاومت) و بر روی ارقام دوروم B10 و یاواروس کمترین تعداد تخم (بیشترین مقاومت) مشاهده شد. آزمون دانکن, ژنوتیپ ها را از نظر درصد خسارت خوشه و درصد سن زدگی در دسته های مختلفی قرارداد. از نظر درصد خسارت خوشه رقم دوروم 49-1-25 بیشترین درصد خسارت (کمترین مقاومت) و رقم آتیلا12(شهید شیرودی) کمترین درصد خسارت خوشه (بیشترین مقاومت) را نشان دادند. همچنین از نظر صفت درصد سن زدگی, رقم سبلان و ژنوتیپ ها دوروم 8Bبیشترین درصد سن زدگی (کمترین مقاومت) و رقم آتیلا5(شهید چمران) و رقم قدس کمترین درصد سن زدگی (بیشترین مقاومت) داشتند. آزمون t نشان داد که در اثر تغذیه پوره سن عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه نسبت به شاهد کاهش معنی داری داشتند. همچنین در اثر تغذیه سن مادر نیز هردو صفت فوق نسبت به شاهد کاهش معنی داری نشان دادند. در اثرتغذیه سن مادر و پوره سن وزن هزار دانه نسبت به شاهد کاهش معنی داری نشان داد. همچنین کیفیت پروتئین دانه های سن زده نسبت به شاهد کاهش معنی داری نشان داد. خسارت برگ و خوشه درگندم های دوروم بطورمعنی داری کمتر از گندم های نان بود. بین صفات مورفولوژیک و درصد سن زدگی دانه همبستگی معنی داری مشاهده نشد. با استفاده ازمجموع ضرایب مقاومت ارقام امید, رشید, آتیلا12, آتیلا5 و قدس نسبتا مقاوم و ارقام چناب وقفقاز نسبت به خسارت سن حساس بودند. تجزیه کلاستر چهل ژنوتیپ با میانگین 4 صفت فوق الذکر نشان داد که ارقام امید و آتیلا 12 نسبت به خسارت سن مقاوم و رقم چناب حساس هستند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قنادها، محمدرضا، و آیینه، صحبت. (1382). ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های گندم نسبت به سن (E.integriceps). علوم کشاورزی ایران، 34(4)، 769-783. SID. https://sid.ir/paper/424802/fa

  Vancouver: کپی

  قنادها محمدرضا، آیینه صحبت. ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های گندم نسبت به سن (E.integriceps). علوم کشاورزی ایران[Internet]. 1382؛34(4):769-783. Available from: https://sid.ir/paper/424802/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا قنادها، و صحبت آیینه، “ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های گندم نسبت به سن (E.integriceps)،” علوم کشاورزی ایران، vol. 34، no. 4، pp. 769–783، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/424802/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی