مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله روانشناسی
سال:1382 | دوره:7 | شماره:3 (پیاپی 27)
صفحه شروع:270 | صفحه پایان:286

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

363

دانلود:

139

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه رابطه فراشناخت و ادراک یادگیری با عملکرد یادگیری زبان انگلیسی

صفحات

 صفحه شروع 270 | صفحه پایان 286

چکیده

 این پژوهش به منظور بررسی رابطه فراشناخت و ادراک یادگیری با عملکرد یادگیری زبان انگلیسی.دانش آموزان مراکز پیش دانشگاهی انجام شد. بدین منظور نمونه ای تصادفی مرکب از 370 نفر از دانش آموزان مراکز پیش دانشگاهی شهرستان یزد در سال تحصیلی 79-78 انتخاب شده اطلاعات لازم از طریق اجرای پرسشنامه فراشناخت حالتی, آزمون عملکرد زبان انگلیسی.و مصاحبه ادراک یادگیری جمع آوری گردید. نتایج حاکی از این است که فراشناخت و ادراک یادگیری, با عملکرد یادگیری در زبان انگلیسی.رابطه معنی دار دارند. همچنین مشخص شد که بین دانش آموزان قوی و ضعیف در درس زبان انگلیسی.از جهت فراشناخت و ادراک یادگیری تفاوت معنی داری وجود دارد. به علاوه, از لحاظ جنس در هیچ یک از متغیرها تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.