video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,096

دانلود:

204

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین تنوع ژنتیکی قارچ عامل بیماری برق زدگی نخود (Ascochyta rabiei (Pass) Lab] ایران با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPD

صفحات

 صفحه شروع 193 | صفحه پایان 204

چکیده

 اطلاعات اندک موجود در مورد تنوع قارچ Aacochyta rabiei یکی از مهمترین عوامل محدود کننده برنامه های اصلاحی برای مقاومت نسبت به بیماری برق زدگی نخود است. در این پژوهش تنوع ژنتیکی جمعیت این قارچ در ایران بررسی شده است. بدین منظور, 26 جدایه از 16 استان کشور انتخاب و تنوع ژنومی آنها با استفاده از روش RAPD ارزیابی شد. با به کارگیری 12 آغازگر تصادفی, الگوی باندی DNA جدایه ها تهیه شد, و بر این اساس تنوع ژنتیکی و فاصلة ژنتیکی بین جدایه ها محاسبه و روابط خویشاوندی آنها با استفاده از تجزیه خوشه ای تعیین گردید. نتایج نشان داد که روش RAPD ابزاری قوی برای تجزیه ژنومی جمعیت A.rabiei است. در میان آغازگرهای به کار برده شده 10 آغازگر پلیمورفیسم نشان دادند. براساس داده های به دست آمده, شاخص تنوع ژنتیکی جدایه ها 98 درصد برآورد شد, که نشان دهنده تنوع ژنتیکی زیاد این بیمارگر در ایران است. فاصله ژنتیکی بین جفت جدایه ها از 0/16 تا 0/61 متغیر بود. بیشترین فاصلة ژنتیکی بین جدایه های 20 و 22 (از استانهای قزوین و گلستان), و کمترین فاصله بین جدایه های 12 و 26 (از استانهای مرکزی و مازندران) دیده شد. در سطح شباهت 90 درصد, کل جدایه ها در 22 گروه ژنوتیپی جداسازی و از حرف A تا V نامگذاری شدند. و نیز الگوی پراکنش آنها در ایران مشخص شد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شکوهی فر، فرهاد، باقری، عبدالرضا، و فلاحتی رستگار، ماهرخ. (1382). تعیین تنوع ژنتیکی قارچ عامل بیماری برق زدگی نخود (Ascochyta rabiei (Pass) Lab] ایران با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPD. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 7(2)، 193-204. SID. https://sid.ir/paper/424637/fa

  Vancouver: کپی

  شکوهی فر فرهاد، باقری عبدالرضا، فلاحتی رستگار ماهرخ. تعیین تنوع ژنتیکی قارچ عامل بیماری برق زدگی نخود (Ascochyta rabiei (Pass) Lab] ایران با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPD. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)[Internet]. 1382؛7(2):193-204. Available from: https://sid.ir/paper/424637/fa

  IEEE: کپی

  فرهاد شکوهی فر، عبدالرضا باقری، و ماهرخ فلاحتی رستگار، “تعیین تنوع ژنتیکی قارچ عامل بیماری برق زدگی نخود (Ascochyta rabiei (Pass) Lab] ایران با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPD،” علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، vol. 7، no. 2، pp. 193–204، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/424637/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی