مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

824

دانلود:

166

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

انتخاب متغیرها به منظور پهنه بندی اقلیم بارش ایران با روشهای چند متغیره

صفحات

 صفحه شروع 809 | صفحه پایان 823

چکیده

 بررسی اقلیم بارش درهرمنطقه از دیدگاههای مختلف نظیر تولیدات کشاورزی, زه کشی اراضی زراعی و شهری, فرسایش, سیل, خشکسالی, مطالعات منابع آب, عمران و شهرسازی اهمیت دارد. دراین تحقیق پهنه بندی اقلیم بارش درایران مورد توجه واقع شده است. نظر به اینکه تعداد و نوع متغیرهای بکار برده شده در اقلیم بارش, می تواند مرزهای متفاوتی درپهنه بندی تولید کند, بنابراین سعی شده است که با دخالت دادن اکثر متغیرهای دخیل در اقلیم بارش که دردسترس نیزبوده است, متغیرهای مهم را شناسایی و برای پهنه بندی با روش تجزیه به عامل ها و تجزیه خوشه ای مورد استفاده قرار گیرد. برای پهنه بندی اقلیم بارش کشور از داده های 77 ایستگاه هواشناسی کشور از 1956 تا 1998 استفاده شده است. برای این منظور از بین 57 متغیر, تعداد12 متغیر با روش پیشنهادی کرزانوفسکی (18) انتخاب و کل سطح کشور به شش ناحیه همگن و یک ناحیه غیرهمگن تفکیک شده است. آزمون های مورد استفاده برای همگنی ناحیه, آزمون آماره H و برای تعیین بهترین توزیع آماری داده ها, آزمون آماره Z بوده است. برای هرناحیه منحنی رشد رسم گردیده است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

دین پژوه، یعقوب، فاخری فرد، احمد، مقدم واحد، محمد، جهانبخش، سعید، و میرنیا، میرکمال. (1382). انتخاب متغیرها به منظور پهنه بندی اقلیم بارش ایران با روشهای چند متغیره. علوم کشاورزی ایران، 34(4)، 809-823. SID. https://sid.ir/paper/424223/fa

Vancouver: کپی

دین پژوه یعقوب، فاخری فرد احمد، مقدم واحد محمد، جهانبخش سعید، میرنیا میرکمال. انتخاب متغیرها به منظور پهنه بندی اقلیم بارش ایران با روشهای چند متغیره. علوم کشاورزی ایران[Internet]. 1382؛34(4):809-823. Available from: https://sid.ir/paper/424223/fa

IEEE: کپی

یعقوب دین پژوه، احمد فاخری فرد، محمد مقدم واحد، سعید جهانبخش، و میرکمال میرنیا، “انتخاب متغیرها به منظور پهنه بندی اقلیم بارش ایران با روشهای چند متغیره،” علوم کشاورزی ایران، vol. 34، no. 4، pp. 809–823، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/424223/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی