مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

678

دانلود:

198

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه اثر بیهوشی عمومی و بی حسی نخاعی بر آپگار نوزادان متولد شده با سزارین

صفحات

 صفحه شروع 64 | صفحه پایان 68

چکیده

 سابقه و هدف: در مورد تأثیر بیهوشی عمومی و بی حسی نخاعی بر آپگار نوزادان در مطالعات مختلف اختلاف نظر وجود دارد. این پژوهش به منظور تعیین تأثیر بیهوشی عمومی و بی حسی نخاعی بر آپگار نوزادان متولد شده تحت سزارین در بیمارستانهای شبیه خوانی و شهید بهشتی کاشان در سال 1381 انجام گرفت. مواد و روشها: تحقیق به صورت کارآزمایی بالینی انجام گرفت. خانم های حامله کاندید سزارین انتخابی به صورت تصادفی در دو گروه تقسیم بندی شدند. 91 مادر در گروه با بیهوشی عمومی و 92 مادر در گروه بی حسی نخاعی قرار گرفتند. بیهوشی عمومی به وسیله نسدونال 5mg/kg و ساکسینیل کولین 1.5mg/kg و بی حسی نخاعی با 2 میلی لیتر لیدوکائین 5 درصد انجام گردید. سن مادر, علت سزارین, فواصل زمانی بین شروع عمل تا برش رحم و برش رحم تا خروج نوزاد و آپگار دقایق یک و پنج بررسی شد و تأثیر نوع بیهوشی مورد قضاوت آماری قرار گرفت. یافته ها: در گروه بیهوشی عمومی 7 نفر و در گروه بی حسی نخاعی 2 مورد از مطالعه خارج شدند. تحقیق روی 174 نفر شامل 84 نفر در گروه بیهوشی عمومی و 90 نفر در گروه بی حسی نخاعی انجام گرفت. دو گروه از لحاظ سن مادر, علت سزارین, فواصل زمانی بین شروع عمل تا برش رحم و برش رحم تا خروج نوزاد و آپگار دقیقه پنجم مشابه بودند (N.S). آپگار دقیقه اول در گروه با بیهوشی عمومی 1.2±8.6 و در گروه بی حسی عمومی 1.12±9.1 بود (P<0.01). نتیجه گیری: تأثیر بی حسی نخاعی بر آپگار دقیقه اول نوزادان کمتر از بیهوشی عمومی میباشد. توصیه میشود تحقیقات دیگری جهت مطالعه تأثیر بی حسی اپیدورال در مقایسه با بی حسی اسپانیال و بیهوشی عمومی بر آپگار نوزادان انجام شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فرقانی، زهرا، فاضل، محمدرضا، صالحیان، رحمت اله، و ابراهیم سلطانی، علیرضا. (1382). مقایسه اثر بیهوشی عمومی و بی حسی نخاعی بر آپگار نوزادان متولد شده با سزارین. فیض، 7(3 (پی در پی 27))، 64-68. SID. https://sid.ir/paper/424045/fa

  Vancouver: کپی

  فرقانی زهرا، فاضل محمدرضا، صالحیان رحمت اله، ابراهیم سلطانی علیرضا. مقایسه اثر بیهوشی عمومی و بی حسی نخاعی بر آپگار نوزادان متولد شده با سزارین. فیض[Internet]. 1382؛7(3 (پی در پی 27)):64-68. Available from: https://sid.ir/paper/424045/fa

  IEEE: کپی

  زهرا فرقانی، محمدرضا فاضل، رحمت اله صالحیان، و علیرضا ابراهیم سلطانی، “مقایسه اثر بیهوشی عمومی و بی حسی نخاعی بر آپگار نوزادان متولد شده با سزارین،” فیض، vol. 7، no. 3 (پی در پی 27)، pp. 64–68، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/424045/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی