مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

724

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استفاده از آب پنیر بجای آب و تاثیر آن برعملکرد گوساله های پرواری هلشتاین

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

 اثرات تغذیه آب پنیر به صورت آزاد برعملکرد 12 راس گوساله نر پرواری هلشتاین با میانگین وزن 20±139 کیلوگرم در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار (تیمار 1= آب, تیمار2=آب وآب پنیر,تیمار3=آب پنیر) و 4 تکرار به مدت 98 روز مورد آزمایش قرار گرفت. یونجه خشک به میزان 7/0 درصد وزن بدن, کنسانتره و مایعات (آب و آب پنیر) بصورت آزاد در اختیار گوساله ها قرار داده شد. مصرف آب در تیمار 2 نسبت به شاهد بصورت معنی داری کاهش یافت (01/0>P) گوساله های تیمار 32/87% مایع مصرفی خود را از آب پنیر تامین نمودند. کل مایع مصرفی در تیمارهای 1, 2, 3 به ترتیب 6/36 , 50 و 5/48 لیتر در روز بود که از لحاظ آماری اختلاف معنی داری داشتند. مصرف کنسانتره درتیمارهای 1, 2 و 3 به ترتیب 99/4, 62/2 و 6/2 کیلوگرم ماده خشک در روز بود (01/0>P) که بیانگر کاهش مصرف کنسانتره به حدود 50 درصد در تیمارهای دریافت کننده آب پنیر نسبت به آب میباشد. گوساله های تیمارهای 2 و 3 به ترتیب 0/39 و 2/41 درصد (معادل 4/2 و 6/2 کیلوگرم در روز) ماده خشک مصرفی خود را از آب پنیر تامین نمودند. قابلیت هضم NDF در تیمارهای 2 و 3 نسبت به شاهد کاهش یافت (05/0>P) قابلیت هضم ADF فقط در تیمار 3 نسبت به شاهد کاهش یافت (05/0>P) نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه در نمونه گیری اول در تیمارهای 2 و 3 بیشتر از شاهد بود (05/0>P). مصرف کل ماده خشک, ماده خشکی یونجه, اضافه وزن روزانه, ضریب تبدیل خوراک, قابلیت هضم ظاهری ماده خشک, ماده آلی, فیبر خام و پروتئین خام, pH مایع شکمبه و خون و ماده خشک مدفوع تحت تاثیر تیمار قرار نگرفت. براساس یافته های این آزمایش آب پنیرمیتواند باعث کاهش مصرف کنسانتره شود بدون اینکه هیچ گونه تاثیر منفی بر اضافه وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک داشته باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بیات، علیرضا، ولی زاده، رضا، و ناصریان، عباسعلی. (1382). استفاده از آب پنیر بجای آب و تاثیر آن برعملکرد گوساله های پرواری هلشتاین. علوم و صنایع کشاورزی، 17(2)، 0-0. SID. https://sid.ir/paper/424042/fa

  Vancouver: کپی

  بیات علیرضا، ولی زاده رضا، ناصریان عباسعلی. استفاده از آب پنیر بجای آب و تاثیر آن برعملکرد گوساله های پرواری هلشتاین. علوم و صنایع کشاورزی[Internet]. 1382؛17(2):0-0. Available from: https://sid.ir/paper/424042/fa

  IEEE: کپی

  علیرضا بیات، رضا ولی زاده، و عباسعلی ناصریان، “استفاده از آب پنیر بجای آب و تاثیر آن برعملکرد گوساله های پرواری هلشتاین،” علوم و صنایع کشاورزی، vol. 17، no. 2، pp. 0–0، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/424042/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )