مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم کشاورزی ایران
سال:1383 | دوره:35 | شماره:2
صفحه شروع:445 | صفحه پایان:452

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

173

دانلود:

50

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ظرفیت انتقال لوله های موجدار زهکشی: فرمول جریان یکنواخت یا غیریکنواخت؟

صفحات

 صفحه شروع 445 | صفحه پایان 452

چکیده

 در حال حاضر از دو فرمول کلی برای طراحی قطر زهکش ها استفاده می شود که اولی مبتنی بر برقراری جریان یکنواخت است و فرمول دوم براساس حاکمیت جریان غیریکنواخت (بده متغیر) ارائه شده است. برای شرایط یکسان, فرمول دوم بده را در حدود 70% بیشتر از فرمول اول می دهد. درحالی که در استخراج فرمول های یادشده فرض های هیدرولیکی یکسانی پذیرفته شده است. با توجه به چنین اختلافی, به نتایج کدام فرمول و تحت چه شرایطی باید اعتماد کرد؟ در این تحقیق میزان ظرفیت انتقال لوله های موجدار زهکشی در شرایط آزمایشگاهی تعیین گردید. سپس نتایج آزمایشگاهی با نتایج فرمول های متداول مورد مقایسه قرار گرفت. مشاهدات آزمایشگاهی نشان داد که ظرفیت انتقال محاسبه شده براساس فرمول جریان یکنواخت در دامنه شیب های طولی کاربردی, فرض های پذیرفته شده در استخراج فرمول را برقرار نکرده و همواره جریانی باسطح آزاد در طول لوله ایجاد می نماید. اما ظرفیت انتقال محاسبه شده براساس فرمول جریان غیریکنواخت در شیب های تندتر محدوده کاربردی, جریان را در لوله به مقدار قابل توجهی تحت فشار قرار می دهد که به معنای برقراری شرایط نامطلوب ایستایی می باشد. به این ترتیب لوله انتخاب شده براساس فرمول جریان یکنواخت, امکان عبور بده بیش بده طراحی را فراهم خواهد کرد, اما قطری که براساس فرمول جریان غیریکنواخت انتخاب شده باشد, نمی تواند بده طرح را با شرایط مطلوب, به خصوص در شیب های تندتر, عبور دهد. از آنجا که میزان افزایش ظرفیت انتقال لوله و شدت تحت فشار قرار گرفتن جریان, که اولی بخاطر استفاده از فرمول جریان یکنواخت و دومی به دلیل کاربرد فرمول جریان غیریکنواخت حاصل شده است. تابع شیب طولی لوله می باشد. در این تحقیق اثر این فاکتور و همچنین اثر انسداد نسبی لوله بر ظرفیت انتقال مطالعه شده و نتایج کاربردی آن گزارش شده است.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.