مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله پزشکی هسته ای ایران | سال:1379 | دوره:9 | شماره:13-12 | صفحه شروع:21 | صفحه پایان:27

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

104

دانلود:

26

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استفاده از اسکن کلیه با 99mTc برای حفاظ گذاری صحیح در پرتو درمانی شکم

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 27

کلیدواژه

(Gray)Gy: دوز جذبي پرتو در سيستم SI، Fraction: نوبت هاي درماني مستقيم، Simulator: دستگاه پرتونگاري شبيه سازي با دستگاه پرتودرماني، Shield: حفاظ سربي که مانع عبور پرتو مي شود، DMSA-99m Tc: نوعي تصويربرداري از کليه توسط ماده راديوايزوتوپ99m Tc- DMSAQ4

چکیده

 در این تحقیق, 19 بیمار که کاندید پرتودرمانی شکم و حفاظ گذاری کلیه ها با صفحات سربی بودند, جهت تعیین موقعیت و اندازه کلیه ها در سطح بدن, در دو نوبت جداگانه, یک بار با روش IVP-Simulator (روش استاندارد) و یک بار با اسکن 99mTC -DMSA کلیه ها مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق مشخص شد که ابعاد کلیه ها در روش اسکن کمی بزرگ تر از روش IVP به دست می آید. میانگین درصد همخوانی در کلیه راست, 81.55 درصد و در کلیه چپ 82.59 درصد به دست آمد. به طور کلی با حداقل فاصله اطمینان 99 درصد می توان ادعا کرد, همخوانی دو روش بیش از 70 درصد می باشد.  

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID