مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

704

دانلود:

241

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تغییرات منیزیوم در سردرد میگرنی

صفحات

 صفحه شروع 81 | صفحه پایان 86

کلیدواژه

چکیده

 سابقه و هدف: سردردهای میگرنی یکی از مهمترین شکایات بیماران محسوب میگردد. به طوری که 6-4 درصد مردان و 16-3 درصد زنان به آن هستند. بررسی های به عمل آمده نشان داده است که در بیش از 50 درصد بیماران سطح سرمی منیزیوم در طی حمله کاهش می یابد و مصرف قرصهای منیزیومی و تزریق وریدی سولفات منیزیوم در درمان حملات میگرن مؤثر بوده است. در این تحقیق سطح منیزیوم سرم در حملات میگرن و در بین حملات اندازه گیری میشود تا بتوان براساس آن اقدامات مقتضی و پیگیری های لازم را برای بیماران انجام داد. مواد و روشها: این بررسی به صورت تحلیلی و از نوع مقطعی در مبتلایان به میگرن مراجعه کننده به مطب و بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام شد. سطح سرمی منیزیوم این افراد در دو نوبت یکی در زمان سردرد میگرنی و دیگری در حالت عادی, اندازه گیری شد. پرسشنامه ای حاوی سن, جنس, استعمال سیگار, سابقه تروما و سابقه خانوادگی مثبت میگرن تهیه شد. از آزمون آماری Paired T-test برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: این مطالعه بر روی 50 بیمار مبتلا به سردرد میگرنی انجام شد. 5 مورد (10 درصد) مرد و 45 مورد (90 درصد) زن بودند که بیشترین فراوانی در گروه سنی 45-30 سال با 68 درصد بود. 7 نفر (14 درصد) سابقه تروما, 5 نفر (10 درصد) سابقه مصرف سیگار, 44 نفر (88 درصد) سابقه استرس و 30 نفر (60 درصد) سابقه خانوادگی مثبت میگرن داشتند. 42 نفر (84 درصد) خانه دار بودند. میانگین سطح سرمی منیزیوم در زمان سردرد 1.7 و در غیر از زمان سردرد 2.1 میلی گرم در دسی لیتر بود و تفاوت معنی داری در سطح سرمی منیزیوم بین این دو حالت مشاهده شد (P=0.001). کلیه موارد فوق در محدوده نرمال بود. نتیجه گیری: سطح سرمی منیزیوم در حمله حاد میگرن کاهش می یابد که این ایده میتواند راه گشایی باشد که برای پیشگیری و درمان حمله حاد میگرن از ترکیبات یا داروهای حاوی منیزیوم استفاده شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مسعود، سیدعلی، و والی، غلامرضا. (1382). بررسی تغییرات منیزیوم در سردرد میگرنی. فیض، 7(3 (پی در پی 27))، 81-86. SID. https://sid.ir/paper/423273/fa

  Vancouver: کپی

  مسعود سیدعلی، والی غلامرضا. بررسی تغییرات منیزیوم در سردرد میگرنی. فیض[Internet]. 1382؛7(3 (پی در پی 27)):81-86. Available from: https://sid.ir/paper/423273/fa

  IEEE: کپی

  سیدعلی مسعود، و غلامرضا والی، “بررسی تغییرات منیزیوم در سردرد میگرنی،” فیض، vol. 7، no. 3 (پی در پی 27)، pp. 81–86، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/423273/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی