video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

51,227

دانلود:

325

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میانگین حجم تیرویید افراد نرمال توسط سونوگرافی و ارتباط آن با سن، جنس و وزن بدن در افراد سالم شهر اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 22

چکیده

 تشخیص صحیح بزرگی تیروئید (گواتر) مستلزم دانستن حجم تیروئید نرمال در جامعه مورد نظر میباشد تا بتوان با توجه به طیف حجم تیروئید طبیعی در جامعه و تأثیر متغیرهای فیزیولوژیک بر آن, موارد طبیعی را از غیرطبیعی تشخیص داد. هدف از مطالعه حاضر تعیین حجم تیروئید در افراد سالم مورد مطالعه و شناخت تأثیر متغیرهای فیزیولوژیک شامل: جنس, سن, وزن بر حجم تیروئید است. از طرفی معاینه بالینی تیروئید برای تشخیص گواتر با خطای 30 درصد همراه است. بنابراین استفاده از اولتراسونوگرافی تیروئید به عنوان یک روش مطمئن و غیرتهاجمی و با دقت بالا برای اندازه گیری حجم تیروئید توصیه میشود. این مطالعه به صورت مقطعی در شهر اصفهان و از مهرماه 1378 تا مهر ماه 1379 صورت گرفت. جمعیت مطالعه شده 247 نفر افراد 18 تا 65 ساله به طور تصادفی انتخاب شده و قبلاً توسط فوق تخصص غدد درون ریز معاینه گردیدند. معیارهای خروج از مطالعه شامل وجود گواتر بالینی یا سابقه بیماریهای غده تیروئید, حاملگی, وجود بیماری شدید و عدم مصرف داروهایی نظیر لیتیوم, فنی توئین, قرصهای جلوگیری از حاملگی بود. ابعات تیروئید افراد فوق توسط دستگاه اولتراسوند Dornier و با استفاده از ترانسد یوسرهای 7.5 مگاهرتز و گهگاه 5 مگاهرتز تعیین و حجم تیروئید آنها طبق فرمول زیر محاسبه گردید. حجم تیروئید (میلی لیتر) توسط فرمول طول × عرض × ضخامت (سانتی متر) × 0.479 تعیین گردید. سپس نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمونهای آماری t.test و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین حجم تیروئید درکل جمعیت مورد مطالعه 3.38±7.97 میلی لیتر به دست آمد. میانگین حجم تیروئید در مردان 3.48±8.91 میلی لیتر و در زنان 3.08±7.16 میلی لیتر بود (P<0.001). نسبت حجم تیروئید به وزن بدن در مردان 0.04±0.124 و در زنان 0.04±0.111 محاسبه شد (P=0.04). میانگین حجم تیروئید در گروه های سنی مختلف نیز تعیین گردید که با افزایش سن, میانگین حجم تیروئید در این گروه ها افزایش نشان داد (P=0.014). با افزیش وزن در این گروه ها نیز حجم حجم تیروئید به طور واضح افزایش نشان میدهد. اطلاعات به دست آمده نشان میدهد که میانگین حجم تیروئید در جمعیت ما با میانگین ذکر شده در منابع غربی کاملاً متفاوت میباشد. از عوامل مؤثر در این امر میتوان به اختلاف در ساختار بدنی و میزان مصرف ید موجود در غذا و فاکتورهای نژادی اشاره نمود. بالاتر بودن حجم تیروئید در مردان نسبت به زنان میتواند ناشی از وجود اختلاف وزن بین مردان و زنان باشد. علاوه بر این میانگین حجم تیروئید با افزایش سن و وزن بیشتر میشود, که این امر مشابه با نتایج حاصل از تحقیقات در دیگر کشورها میباشد. بنابراین با توجه به مشاهده تغییر در حجم تیروئید در این تحقیق نسبت به مقادیر حجم تیروئید در دیگر کشورها, انجام تحقیقات مشابه در سایر قسمتهای کشور جهت تعیین حجم تیروئید طبیعی مفید به نظر میرسد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

حکمت نیا، علی، پورمقدس، علی، کچویی، علی، و نجفی، منیژه. (1382). بررسی میانگین حجم تیرویید افراد نرمال توسط سونوگرافی و ارتباط آن با سن, جنس و وزن بدن در افراد سالم شهر اصفهان. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 11(1)، 17-22. SID. https://sid.ir/paper/423069/fa

Vancouver: کپی

حکمت نیا علی، پورمقدس علی، کچویی علی، نجفی منیژه. بررسی میانگین حجم تیرویید افراد نرمال توسط سونوگرافی و ارتباط آن با سن, جنس و وزن بدن در افراد سالم شهر اصفهان. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد[Internet]. 1382؛11(1):17-22. Available from: https://sid.ir/paper/423069/fa

IEEE: کپی

علی حکمت نیا، علی پورمقدس، علی کچویی، و منیژه نجفی، “بررسی میانگین حجم تیرویید افراد نرمال توسط سونوگرافی و ارتباط آن با سن, جنس و وزن بدن در افراد سالم شهر اصفهان،” مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، vol. 11، no. 1، pp. 17–22، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/423069/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی