مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4,673

دانلود:

227

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر ژل آنتی باکتریال بر ارگانیسم های دست پرسنل بیمارستان

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 94

چکیده

 سابقه و هدف: میزان مقاومت و عوارض و مرگ و میر عفونت های بیمارستانی بالاست و مشکلات فراوانی در مورد شستشوی دست با آب و صابون وجود دارد. ژل آنتی باکتریال به تازگی وارد بازار شده است و ادعا می شود که می تواند همان اثرات آب و صابون را داشته باشد و علاوه بر آن نیاز به شستشو با آب ندارد و می تواند جایگزین مناسبی برای آب و صابون باشد. بر این اساس این مطالعه روی کشت پوست دست پرسنل بیمارستان شهید بهشتی کاشان قبل و بعد از مصرف ژل آنتی باکتریال در سال 1380 انجام پذیرفت. مواد و روش ها: مطالعه در مرحله اول با طراحی توصیفی و در مرحله دوم با طراحی نیمه تجربی بر روی 59 نفر از پرسنل بیمارستان انجام گرفت. انتخاب نمونه به صورت تصادفی ساده بود. ابتدا از دست پرسنل یک کشت تهیه کرده, حدود 5 دقیقه بعد از مصرف ژل آنتی باکتریال ساخت کارخانه داروگر, یک نمونه کشت دیگر تهیه کردیم. نمونه ها روی دو محیط BA و EMB کشت داده شد و شیوع آلودگی بر حسب نوع میکروارگانیسم تعیین و تاثیر ژل بر کمیت و کیفیت آن با تست های مناسب آماری مورد قضاوت آماری قرار گرفت. یافته ها: در آلودگی هم زمان یافت شده در کشت پوست دست پرسنل شایع ترین نوع میکروب به ترتیب استافیلوکوک کوآگولاز منفی 72.9) درصد(, استافیلوکوک کوآگولاز مثبت 30.5) درصد(, باسیلوس 22) درصد(, کلبسیلا 10.2) درصد(, استرپتوکوک 3.4) درصد( و اشرشیاکلی 1.7) درصد( بود. درصد کاهش ارگانیسم ها پس از مصرف ژل آنتی باکتریال در استافیلوکوک کوآگولاز منفی 90.7 درصد (P=0.00) و در استافیلوکوک کوآگولاز مثبت 66.7 درصد (P=0.005) بود. در مورد ارگانیسم هایی که به تعداد کم جدا گردیدند, درصد کاهش در مورد کلبسیلا و اشرشیاکلی صددرصد و در مورد استرپتوکوک پنجاه درصد بود. نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به اینکه یکی از مهم ترین راه های انتقال عفونت های بیمارستانی از طریق دست پرسنل است و از آنجا که به نظر می رسد که ژل آنتی باکتریال می تواند روی میکروارگانیسم های دست پرسنل بیمارستانی موثر باشد و با توجه به کاربرد ساده این ژل و عدم نیاز به آب پیشنهاد می گردد از این ژل به جای آب و صابون برای ضدعفونی کردن دست پرسنل بیمارستان قبل و بعد از هر تماس با بیمار استفاده گردد. هم چنین انجام یک تحقیق تجربی در مراکز مختلف بیمارستانی را توصیه می نماید.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خلیفه سلطانی، سیداحمد، و جعفرپوربروجنی، محسن. (1383). بررسی اثر ژل آنتی باکتریال بر ارگانیسم های دست پرسنل بیمارستان . فیض، 8(1 (پی در پی 29))، 87-94. SID. https://sid.ir/paper/422962/fa

  Vancouver: کپی

  خلیفه سلطانی سیداحمد، جعفرپوربروجنی محسن. بررسی اثر ژل آنتی باکتریال بر ارگانیسم های دست پرسنل بیمارستان . فیض[Internet]. 1383؛8(1 (پی در پی 29)):87-94. Available from: https://sid.ir/paper/422962/fa

  IEEE: کپی

  سیداحمد خلیفه سلطانی، و محسن جعفرپوربروجنی، “بررسی اثر ژل آنتی باکتریال بر ارگانیسم های دست پرسنل بیمارستان ،” فیض، vol. 8، no. 1 (پی در پی 29)، pp. 87–94، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/422962/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی