مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

853

دانلود:

0

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مولفه های شیمیایی و گوارشی (شکمبه ای و روده ای) سیلاژ یونجه عمل آوری شده با اوره واسید سولفوریک و تاثیر آن برتولید آن برتولید و ترکیب شیرگاوهای شیرده

صفحات

 صفحه شروع 219 | صفحه پایان 231

چکیده

 به منظور بررسی تاثیر همچنین مقادیر متفاوت اوره و اسید سولفوریک برمولفه های شیمیایی و گوارشی (شکمبه ای و روده ای) سیلاژ یونجه و همچنین نقش خوراکی آن در تغذیه گاوههای شیرده, آزمایشی در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول یونجه خرد شده با مقادیر متفاوت اوره (صفر, 5/0 و 1 درصد, وزن به وزن ماده خشک) و اسید سولفوریک (صفر, 6/0, 2/1 و 8/1 درصد, حجم به زن ماده خشک) در قالب طرح کاملا تصادفی با روش فاکتوریل 4×3 در سطلهای پلاستیکی سیلوشد. اوره به طور معنی داری باعث افزایش pH, افزایش پروتئین خام و کاهش ماده آلی سیلاژ شد (05/0>P). اسید سولفوریک به طور معنی داری باعث کاهش pH و کاهش نیتروژن آمونیاکی سیلاژ شده (05/0>P). در مرحله دوم قابلیت هضم شکمبه ای و روده ای سیلاژ یونجه (تیمار 1: فاقد اوره و اسید, تیمار 2 : 5/0 درصد اوره و اسید, تیمار 3 : 6/0 درصد اسید و تیمار 4: 5/0 درصد اوره + 6/0 درصد اسید) و یونجه خشک با استفاده از روش کیسه های نایلونی متحرک در 4 راس گوساله نر دارای فیستولای شکمبه ای و کانولای روده ای اندازه گیری شد. قابلیت هضم شکمبه ای, روده ای و کل دستگاه گوارش ماده خشک و پروتئین خام به طور معنی دار (05/0>P) تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت. در مرحله سوم تاثیر جایگزینی 50 درصد (برمبنای ماده خشک) سیلاژ یونجه مربوط به تیمارهای مرحله دوم به جای یونجه خشک در خوراک 8 راس گاوهای شیرده هلشتاین زایش دوم در قالب طرح مربع لاتین 4×4 با دو بلوک (بلوک 1 و 2 به ترتیب شامل 4 راس گاو با میانگین روزهای شیردهی 76 و 114 روز و تولید شیر 2/0 ± 5/29 و 5/0 ± 9/26 کیلوگرم در روز) به مدت 91 روز (یک هفته عادت پذیری و چهار و چهار دوره 21 روزه) مورد ارزیابی قرار گرفت. در طول مدت آزمایش تولید شیر به صورت روزانه ثبت گردید ونمونه گیری شیر در پایان هر مرحله انجام شد. علاوه بر این در پایان هر دروه, نمونه گیری خون از سیاهرگردن در زمانهای صفر, دو و چهار ساعت بعد از خوراک صبحگاهی به عمل آمد. نتایج به دست آمده نشان داد که مصرف ماده خشک, تولید و ترکیب شیر و همچنین غلظت گلوکز و نیتروژن اوره خون (BUN) به طور معنی داری تحت تاثیر جایگزینی یونجه خشک توسط سیلاژ یونجه قرار نگرفت.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  دلاور، ملک حسین، و دانش مسگران، محسن. (1382). مولفه های شیمیایی و گوارشی (شکمبه ای و روده ای) سیلاژ یونجه عمل آوری شده با اوره واسید سولفوریک و تاثیر آن برتولید آن برتولید و ترکیب شیرگاوهای شیرده. علوم و صنایع کشاورزی، 17(2)، 219-231. SID. https://sid.ir/paper/422892/fa

  Vancouver: کپی

  دلاور ملک حسین، دانش مسگران محسن. مولفه های شیمیایی و گوارشی (شکمبه ای و روده ای) سیلاژ یونجه عمل آوری شده با اوره واسید سولفوریک و تاثیر آن برتولید آن برتولید و ترکیب شیرگاوهای شیرده. علوم و صنایع کشاورزی[Internet]. 1382؛17(2):219-231. Available from: https://sid.ir/paper/422892/fa

  IEEE: کپی

  ملک حسین دلاور، و محسن دانش مسگران، “مولفه های شیمیایی و گوارشی (شکمبه ای و روده ای) سیلاژ یونجه عمل آوری شده با اوره واسید سولفوریک و تاثیر آن برتولید آن برتولید و ترکیب شیرگاوهای شیرده،” علوم و صنایع کشاورزی، vol. 17، no. 2، pp. 219–231، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/422892/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.