مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات اقتصادی
سال:1382 | دوره:- | شماره:62
صفحه شروع:111 | صفحه پایان:149

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

166

دانلود:

32

استناد:

9

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اندازه گیری مقادیر بهینه فعالیتهای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 77-1358

نویسنده

سامتی مرتضی

صفحات

 صفحه شروع 111 | صفحه پایان 149

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در این مقاله ابتدا با ذکر تعاریف و مفاهیم اولیه در مورد دولت، برخی دیدگاههای تئوریک مربوط به سیر تکاملی نظریه های اقتصاد بخش عمومی بیان گردیده، جایگاه بحث اندازه دولت در میان دیدگاههای مذکور شناسایی شده، و برخی دیدگاههای اخیر در مورد نظریه اندازه مطلوب فعالیتهای اقتصادی بررسی گردیده است. سپس با استفاده از مدل "آرمی" اندازه مطلوب فعالیتهای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران از سالهای 1358 در دو مقطع 67-1358 و 77-1368 ابتدا به صورت کلی، سپس در قالب هزینه های جاری و عمرانی و به دنبال آن، در قالب امور، شامل امور اقتصادی، اجتماعی و عمومی به تفکیک هزینه های جاری و عمرانی اندازه گیری شده و با متوسط فعلی آن مورد مقایسه قرار گرفته است و در نهایت برخی رهنمودهای سیاستگذاری در مورد حجم فعالیتهای اقتصادی دولت ارائه شده است.  

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.