مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

146

دانلود:

70

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

روند ده ساله پر فشاری خون در افراد بالای 18 سال شهر اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 94

چکیده

 زمینه و هدف: مطالعات گوناگون نشان داده کنترل پرفشاری خون منجر به کاهش حوادث عروق مغزی به میزان 40-35% و سکته قلبی 25-20% و بیش از 50% کاهش در نارسایی قلب می شود. این مطالعه چگونگی روند ده ساله فشارخون در افراد بالاتر از 18سال, نحوه تغییرات در شیوع فشارخون, میانگین فشار خون سیستولیک, میانگین فشارخون دیاستولیک و میزان آگاهی از درمان و کنترل بیماران در شهر اصفهان را نشان داد. روش مطالعه: این مطالعه شامل سه پژوهش مقطعی - اپیدمیولوژی بوده که در طی ده سال یعنی سال های 1371, 1377 و 1380 بر روی جمعیت شهر اصفهان انجام گرفته است هر 3 مطالعه به بررسی شیوع پرفشاری خون و نیز برخی عوامل مانند میزان آگاهی, درمان و کنترل در بیماران پرفشاری خون پرداخته است. روش نمونه گیری در همه مطالعات بصورت خوشه ای - تصادفی و با مراجعه به محل زندگی و دعوت آنها به کلینیک فشار خون مرکز تحقیقات قلب و عروق بوده است. کلیه افراد زن و مرد تحت مطالعه از سنین 18 سال به بالا انتخاب شدند که بعد از جمع آوری داده ها, وارد رایانه شده و تحت برنامه آماری آنالیز توصیفی - تحلیلی و t-test قرار گرفتند و برای مطالعه نهایی از روش متا آنالیز استفاده شد. نتایج: شیوع پرفشاری خون از سال 1371 تا 1380 رو به کاهش بوده است و از 8/31 درصد در سال 1371 به 5/17 درصد در سال 1380 رسیده است ولی در افراد بالاتر از 60 سال شیوع فشار خون کاهش معنی داری نداشته است. این روند کاهش در زنان و مردان اختلاف معنی داری نداشته است. میانگین فشارخون سیستولیک (SBP) و دیاستولیک (DBP) در مردان به ترتیب از 2/132 و 89.5 میلی متر جیوه در سال 1371 به 8/116 و 8/73 میلی متر جیوه در سال 1379 کاهش یافته, همچنین این میزان در زنان به ترتیب از 07/133 و 2/88 میلی متر جیوه به 7/113 و 8/72 میلی متر جیوه کاهش یافته است. در طی این سه مطالعه, درصد افرادی که از بیماری پرفشاری خود مطلع بودند از 28% در سال 1371 به 1/50% در سال 1380 رسیده است و درصد افرادی که جهت درمان بیماری خود مراجعه کرده بودند, از 23% به 9/33% و میزان کنترل از 8/2% به 12% افزایش یافت که در این مدت بهبود میزان کنترل پرفشاری خون در زنان (3/13) از مردان (3/4) بیشتر بوده است ((P<0.05. نتیجه گیری: روند کاهش میانگین SBP و DBP, شیوع فشارخون و افزایش آگاهی, درمان و کنترل فشار خون, نوید بخش است و باید با شناخت مکانیسم های این روند در تثبیت آنها کوشا باشیم با توجه به شیوع بالای فشارخون در سنین بالاتر از 60 سال و عدم وجود روند رو به بهبود در این گروه, باید جهت کنترل فشارخون در این گروه اقدامات موثری انجام دهیم.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.