مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

856

دانلود:

0

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عامل های استرس زای شغلی و عامل های نگه دارنده شغل در بین مربیان ورزش دانشگاه های دولتی کشور

نویسندگان

رمضانی نژاد رحیم

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 69

چکیده

 توصیف وضعیت شغلی مربیان در سازمان های ورزشی, از گام های اولیه برای شناخت شرایط کلی آن سازمان است. هدف از این تحقیق, مقایسه و ارتباط سه عامل نگه دارنده شغل و هشت عامل استرس زای شغلی, از دیدگاه مربیان ورزش دانشگاه های دولتی کشور است. 77 مربی زن و 116مربی مرد به طور تصادفی از 14 رشته ورزشی (مسابقه های 1378) انتخاب شدند و به 33 سؤال پرسشنامه عامل های نگه دارنده شغل (GRF) و 17 سؤال پرسشنامه عامل های فردی (میکرواسترسور) استرس زا (OS) در یک سیستم هفت ارزشی لیکرتی پاسخ دادند. پس از ترجمه پرسشنامه و بهره گیری از دیدگاه تخصصی استادان رشته های مختلف, پایایی هر دو پرسشنامه در یک مطالعه راهنما 0.93 برآورد شد. از آزمون آماری t مستقل, ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون در سطح 0.05> p برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که به طور کلی مربیان ورزش از نظر تعادل شرایط کاری ـ سازمانی؛ میزان شناسایی و احترام؛ میزان جامعیت و فراگیری در شرایط متوسطی قرار دارند. مربیان زن و مربیان با تحصیلات تربیت بدنی از نظر تعادل شرایط کاری ـ سازمانی نسبت به مربیان مرد و مربیان با تحصیلات غیر تربیت بدنی در وضعیت بهتری قرار داشتند. مربیان صاحب مسکن شخصی و حرفه دوم از نظر تعادل شرایط کاری, میزان شناسایی, احترام و مجموع عامل های نگه دارنده شغلی نسبت به سایر مربیان وضعیت شغلی بهتری داشتند. شیوع عامل های استرس زای شغلی در بین مربیان ورزش بالاتر از حد متوسط بود. رشد و پیشرفت شغلی؛ حساسیت کار؛ فشار زمان و حجم کار به ترتیب شایع ترین عامل استرس زا از دیدگاه مربیان بود. مربیان زن نسبت به مربیان مرد عامل های استرس زای بیش تری داشتند. عامل تعادل شرایط کاری ـ سازمانی, میزان جامعیت و برابری رابطه منفی و معنی داری با عامل استرس زای حساسیت کار, حجم کار, پذیرش مسؤولیت دیگران و تکنولوژی شغل داشت, یعنی با افزایش عامل های نگه دارنده شغل از شیوع عامل های استرس زا کاسته می شد. بررسی دقیق و جامع این عامل ها در بین مربیان ورزش و سایر سازمان های ورزشی کشور در تکمیل تحقیق حاضر و شناخت بیش تر وضعیت شغلی مربیان ضروری است.  

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

رمضانی نژاد، رحیم. (1381). بررسی عامل های استرس زای شغلی و عامل های نگه دارنده شغل در بین مربیان ورزش دانشگاه های دولتی کشور . المپیک، 10(2-1 (پیاپی 21))، 59-69. SID. https://sid.ir/paper/422462/fa

Vancouver: کپی

رمضانی نژاد رحیم. بررسی عامل های استرس زای شغلی و عامل های نگه دارنده شغل در بین مربیان ورزش دانشگاه های دولتی کشور . المپیک[Internet]. 1381؛10(2-1 (پیاپی 21)):59-69. Available from: https://sid.ir/paper/422462/fa

IEEE: کپی

رحیم رمضانی نژاد، “بررسی عامل های استرس زای شغلی و عامل های نگه دارنده شغل در بین مربیان ورزش دانشگاه های دولتی کشور ،” المپیک، vol. 10، no. 2-1 (پیاپی 21)، pp. 59–69، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/422462/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی


    مرکز اطلاعات علمی SID
    ویراستاری
    فایل موجود نیست.