مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد | سال:1379 | دوره:24 | شماره:4-3 | صفحه شروع:159 | صفحه پایان:164

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

128

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه میزان کرودینگ با ابعاد قوسهای دندانی و عرض مزیودیستال تاج دندانها

صفحات

 صفحه شروع 159 | صفحه پایان 164

چکیده

 با بررسی مدلهای مطالعه قوسهای دندانی 400 بیمار ارتدنسی در مشهد و اندازه گیری عرض تاج بیست و چهار دندان دایمی با ابعاد قوسهای دندانی بالا و پایین اعم از طول قوس و عرض بین کانینها, عرض بین مولرها و پیرامون قوس دندانی و محاسبه میزان کرودینگ یا Spacing آنها, طی مطالعات آماری مشخص گردید که پیرامون قوس دندانی بیشترین ارتباط را با میزان کرودینگ و Spacing داشته, مجموع عرض مزیودیستال تاج دندانها و دیگر ابعاد, رابطه کمتری را نشان دادند. با توجه به نتایج حاصله و مقایسه آن با نتایج به دست آمده در مقالات مشابه می توان چنین استنباط نمود که با پیش گیریهای اولیه در دوره دندانهای شیری و مختلط و حفظ پیرامون قوس دندانی برخی از مشکلات موجود در مورد کرودینگ دندانها قابل پیش گیری هستند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID