مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

673

دانلود:

122

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه دو نوع برنامه منتخب گرم کردن بر تغییرات غلظت اسید لاکتیک خون ناشی از یک فعالیت شدید درمانده ساز

صفحات

 صفحه شروع 109 | صفحه پایان 123

چکیده

 هدف اصلی این تحقیق, مقایسه تاثیر دو نوع برنامه گرم کردن منتخب 10 و 15 دقیقه ای بر تغییرات غلظت اسید لاکتیک خون آزمودنی ها به دنبال یک فعالیت ورزشی با شدت بیشینه بوده است. به همین منظور, نخست تعداد 22 نفر از دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه تهران با استفاده از آزمون بروس از نظر آمادگی جسمانی تا حد ممکن همگن انتخاب شده و سپس به صورت تصادفی به دو گروه 11 نفری تقسیم شدند. برنامه گرم کردن 10 دقیقه ای شامل 3 دقیقه حرکات نرمشی, 3 دقیقه حرکات کششی و 4 دقیقه دویدن بر روی نوار گردان با سرعت 6 کیلومتر در ساعت با شیب صفر درجه و برنامه گرم کردن 15 دقیقه ای شامل 4 دقیقه حرکات نرمشی, 4 دقیقه حرکات کششی و 7 دقیقه دویدن بر روی نوارگردان با همان سرعت و شیب قبلی بود که به ترتیب برای گروه های اول و دوم در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل یافته ها حاکی است: 1- تغییرات غلظت لاکتات خون آزمودنی های دو گروه پس از دو برنامه گرم کردن 10 و 15 دقیقه ای, تفاوت معنی داری نداشته است  (P=0.193)و 2- دو برنامه گرم کردن 10 و 15 دقیقه ای, موجب بروز تفاوت معنی داری در تغییرات غلظت اسید لاکتیک ناشی از فعالیت شدید درمانده ساز نشده است (p=0.106).

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  گایینی، عباسعلی، و میرزایی، بهنام. (1381). مقایسه دو نوع برنامه منتخب گرم کردن بر تغییرات غلظت اسید لاکتیک خون ناشی از یک فعالیت شدید درمانده ساز . حرکت، -(پیاپی 14)، 109-123. SID. https://sid.ir/paper/421872/fa

  Vancouver: کپی

  گایینی عباسعلی، میرزایی بهنام. مقایسه دو نوع برنامه منتخب گرم کردن بر تغییرات غلظت اسید لاکتیک خون ناشی از یک فعالیت شدید درمانده ساز . حرکت[Internet]. 1381؛-(پیاپی 14):109-123. Available from: https://sid.ir/paper/421872/fa

  IEEE: کپی

  عباسعلی گایینی، و بهنام میرزایی، “مقایسه دو نوع برنامه منتخب گرم کردن بر تغییرات غلظت اسید لاکتیک خون ناشی از یک فعالیت شدید درمانده ساز ،” حرکت، vol. -، no. پیاپی 14، pp. 109–123، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/421872/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی