مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

783

دانلود:

213

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارتباط پلی مورفیسم (C29T (Pro10Leu ژن Transforming Growth Factor β1 TGF-β1 و ناباروری با علت نامشخص در ایران

صفحات

 صفحه شروع 20 | صفحه پایان 25

چکیده

 سابقه و هدف: ناباروری ازجمله بیماری هایی محسوب می شود که شیوع روزافزون و نگران کننده ای دارد. ده الی سی درصد از ناباروری ها به عنوان با علت نامشخص (UI) دسته بندی می شوند. UI یک وضعیت مطلق ازلحاظ بالینی نیست بلکه به ناتوانی در باردارشدن یا زنده زایی گفته می شود. TGF-b1 سایتوکاینی با عملکرد تنظیم ایمنی قوی است و فرایند لانه گزینی و اتصال سلول های تروفوبلاست به ماتریکس خارج سلولی را تنظیم می کند. در این مطالعه ارتباط پلی مورفیسم C29T (pro10Leu) ژن TGF-b1 و ناباروری با علت نامشخص در بیماران ایرانی موردبررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: در این مطالعه مورد-شاهد نمونه های خون از 142 مرد و 35 زن نابارور و 232 مرد و 104 زن سالم و بدون سابقه ناباروری (گروه کنترل) جمع آوری شدند. استخراج DNA توسط روش حذف نمک و تکثیر قطعه حاوی پلی مورفیسم موردنظر توسط روش PCR انجام شد. برای بررسی پلی مورفیسم C29T (pro10Leu) ژن TGF-b1 و تعیین ژنوتیپ افراد از روش Automated Sequencing استفاده گردید.یافته ها: اختلاف معناداری در فراوانی توزیع ژنوتیپ ها و آلل های مختلف پلی مورفیسم (C 29 T (Pro 10 Leu در مقایسه بین گروه های مختلف بیماران و گروه کنترل و همچنین بررسی زوج های نابارور و کنترل مشاهده نشد (0.05<p value). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد بین ناباروری با علت نامشخص و پلی مورفیسم (C 29 T (Pro 10 Leu ژن TGF-b1 ارتباط معناداری وجود ندارد. برای مشخص شدن رابطه این پلی مورفیسم و استعداد ابتلا به ناباروری با علت نامشخص, به مطالعات مرتبط بیشتری نیازمندیم.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مرحمتی، فرناز، محسنی میبدی، آناهیتا، طاهری پناه، ربابه، و امانی، داور. (1394). بررسی ارتباط پلی مورفیسم (C29T (Pro10Leu ژن Transforming Growth Factor β1 TGF-β1 و ناباروری با علت نامشخص در ایران. پژوهش در پزشکی، 39(1)، 20-25. SID. https://sid.ir/paper/42186/fa

  Vancouver: کپی

  مرحمتی فرناز، محسنی میبدی آناهیتا، طاهری پناه ربابه، امانی داور. بررسی ارتباط پلی مورفیسم (C29T (Pro10Leu ژن Transforming Growth Factor β1 TGF-β1 و ناباروری با علت نامشخص در ایران. پژوهش در پزشکی[Internet]. 1394؛39(1):20-25. Available from: https://sid.ir/paper/42186/fa

  IEEE: کپی

  فرناز مرحمتی، آناهیتا محسنی میبدی، ربابه طاهری پناه، و داور امانی، “بررسی ارتباط پلی مورفیسم (C29T (Pro10Leu ژن Transforming Growth Factor β1 TGF-β1 و ناباروری با علت نامشخص در ایران،” پژوهش در پزشکی، vol. 39، no. 1، pp. 20–25، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/42186/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی