مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,957

دانلود:

398

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل هزینه خدمات بهداشتی درمانی در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی استان زنجان

صفحات

 صفحه شروع 129 | صفحه پایان 137

چکیده

 سابقه و هدف: با توجه به اهمیت هزینه های خدمات بهداشتی درمانی در کیفیت ارایه این خدمات و عدم اطلاع از میزان این هزینه ها و به منظور تعیین هزینه واحد خدمتی خدمات بهداشتی درمانی اولیه در خانه های بهداشت, مراکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری به تفکیک نوع خدمت و نوع هزینه, این تحقیق در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی استان زنجان در سال 1380 انجام گرفت.مواد و روش ها: تحقیق به روش توصیفی در 26 خانه بهداشت, 6 مرکز بهداشتی درمانی روستایی و 5 مرکز بهداشتی درمانی شهری که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند, انجام گرفت. هزینه خدمات به تفکیک واحدهای ارایه کننده و نوع خدمت و همچنین به تفکیک نوع هزینه تعیین گردید. به این ترتیب هزینه هر واحد خدمت به تفکیک هزینه های لوازم و مواد مصرفی عمومی و اختصاصی, تجهیزات اختصاصی, تجهیزات مصرفی و اختصاصی, تجهیزات اداری, دارویی مصرفی, استهلاک ساختمان, استهلاک وسایط نقلیه, مصارف عمومی و پرسنلی تعیین شد و با توجه به جمعیت تحت پوشش و ضریب زمانبری تعیین و ارایه گردید.یافته ها: هزینه یک خانه بهداشت حدودا 49 میلیون ریال, هزینه خدمات یک مرکز بهداشتی درمانی و روستایی 330 میلیون ریال و هزینه مرکز بهداشتی درمانی شهری 447 میلیون ریال بود. مهمترین هزینه ها در همه سطوح ارایه خدمات مربوط به هزینه های پرسنلی بود که برای خانه های بهداشت 25.7 درصد, برای مراکز بهداشتی درمانی روستایی 21.5 درصد و برای مراکز بهداشتی درمانی شهری 31.3 درصد کل هزینه را تشکیل می دهد.نتیجه گیری و توصیه ها: هزینه خدمات بهداشتی درمانی سرپایی به مراتب بیشتر از اعتبارات فعلی تخصیصی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی در بودجه جاری برای این مراکز است. عدم توجه به مسایل مدیریتی این مراکز باعث گرانی هزینه ها می گردد و گرانی هزینه این خدمات با میزان فراوانی آنها نسبت مستقیم دارد. انجام تحقیق مشابه در سایر شبکه های بهداشتی درمانی کشور توصیه می شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خانی، محمد، و حسینی، حسین. (1382). تحلیل هزینه خدمات بهداشتی درمانی در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی استان زنجان. پژوهش در پزشکی، 27(2)، 129-137. SID. https://sid.ir/paper/42174/fa

  Vancouver: کپی

  خانی محمد، حسینی حسین. تحلیل هزینه خدمات بهداشتی درمانی در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی استان زنجان. پژوهش در پزشکی[Internet]. 1382؛27(2):129-137. Available from: https://sid.ir/paper/42174/fa

  IEEE: کپی

  محمد خانی، و حسین حسینی، “تحلیل هزینه خدمات بهداشتی درمانی در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی استان زنجان،” پژوهش در پزشکی، vol. 27، no. 2، pp. 129–137، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/42174/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی