video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

619

دانلود:

140

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی توان ضد میکروبی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از دستگاه گوارش مرغ

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 82

چکیده

 هدف: بررسی توان باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از مرغ در مهار رشد باکتری های پاتوژن اشریشیاکلی و سالمونلا.روش: در این پژوهش از قسمتهای مختلف دستگاه گوارش مرغهای سلام به وسیله لوپ استریل نمونه برداری صورت گرفت و به محیط کشت MRS borth منتقل شد.پس از 24 ساعت گرمخانه گذاری در دمای 37 درجه سانتیگراد بر روی محیط های Rogosa agar و MRS agar کشت خطی انجام شد و به صورت بیهوازی و هوازی به مدت 24 تا 48 ساعت در دمای 37 درجه سانتیگراد گرمخانه گذاری شدند. پرگنه های ظاهر شده از نظر شکل, رنگ و اندازه بررسی گردید. باکتری های گرم مثبت, کاتالاز منفی و بدون اسپور کروی و میله ای که فاقد قدرت ایجاد همولیزبتا بودند. انتخاب و توان آنها درمهار رشد باکتری های اشریشیاکلی(E.coli078:k80,E.coli01:k2,E.coli02:k1)  و سالمونلا(Salmonella pullorum, S.enteritidis, S.typhimurium) با استفاده از روش کشت نقطه ای بر روی آگار بررسی شد.نتایج: از مجموع 659 باکتری جدا شده 139 ایزوله دارای توان مهار رشد پاتوژن و تعداد 520 ایزوله فاقد توانایی مهار رشد پاتوژن های مورد بررسی بودند. باکتری های اسید لاکتیک جدا شده در این پژوهش در مهار رشد سروتیپ های سالمونلا نسبت به سروتیپ های اشریشیاکلی توان بیشتری داشتند.نتیجه گیری: با توجه به منشا جداسازی باکتری های اسید لاکتیک در این پژوهش و توان بالقوه مهار رشد پاتوژن های مورد بررسی, با در نظر گرفتن سایر معیارهای ضروری می توان ازاین ایزوله ها به عنوان افزودنی خوارکی با هدف کاهش آلودگی به پاتوژن ها در پرورش طیور سود جست.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  کریمی ترشیزی، محمدامیر، رحیمی، شعبان، مژگانی، ناهید، و اسماعیل خانیان، سعید. (1383). ارزیابی توان ضد میکروبی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از دستگاه گوارش مرغ. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)، 59(1)، 79-82. SID. https://sid.ir/paper/420945/fa

  Vancouver: کپی

  کریمی ترشیزی محمدامیر، رحیمی شعبان، مژگانی ناهید، اسماعیل خانیان سعید. ارزیابی توان ضد میکروبی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از دستگاه گوارش مرغ. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)[Internet]. 1383؛59(1):79-82. Available from: https://sid.ir/paper/420945/fa

  IEEE: کپی

  محمدامیر کریمی ترشیزی، شعبان رحیمی، ناهید مژگانی، و سعید اسماعیل خانیان، “ارزیابی توان ضد میکروبی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از دستگاه گوارش مرغ،” مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)، vol. 59، no. 1، pp. 79–82، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/420945/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.