مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

418

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه گرایش به مخاطره کشاورزان با استفاده از برنامه ریزی ریسکی – توافقی

صفحات

 صفحه شروع 587 | صفحه پایان 593

چکیده

 وجود ریسک درسطح مزرعه تصمیمات زارعین را تحت تاثیر قرارمیدهد و می تواند به سطحی از ناکارایی فنی و تخصیصی در بهره برداری ازمنابع منجر گردد. لذا, استفاده از روش های برنامه ریزی توام با مخاطره جهت بررسی و تعیین سطح ریسک گریزی زارعین توصیه شده است. درمطالعه حاضر, با بکارگیری مدل موتاد در قالب برنامه ریزی چند منظوره با اهداف حداکثر کردن بازده انتظاری و حداقل کردن میانگین انحراف بازده, ضریب ریسک گریزی زارعین مورد مطالعه تعیین گردید. دراین راستا, ابتدا مجموعه کارا تعیین و سپس با استفاده از برنامه ریزی توافقی, مجموعه توافقی مشخص شد. دراین مجموعه , با فرض اینکه اهداف دارای اهمیت یکسان هستند, بیشترین و کمترین سطح بازده انتظاری برنامه به ترتیب 415789 و 382112 هزار ریال بدست آمد. نظر به اینکه حدود 83 درصد زارعین مورد مطالعه نمونه اهمیت یکسانی برای اهداف تحت بررسی ابراز کردند. لذا, سطح ریسک گریزی آنان براساس رابطه بدست آمده از برنامه ریزی توافق - ریسکی, 1.68 می باشد. از طرف دیگر حدود 17 درصد از زارعین اهمیت بیشتری به هدف حداکثر کردن بازده انتظاری می دادند. با توجه به این امر, سطح ریسک گریزی آنان به مقادیرکمتر از 1.68 کاهش می یابد. بطورمثال, درصورتیکه این دسته از زارعین اهمیت هدف حداکثر بازده را دو برابر هدف حداقل کردن میانگین انحراف بازده درنظرگیرند, سطح ریسک گریزی آنان 0.84 می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده, میتوان گفت که سطح ریسک گریزی اکثر زارعین مورد مطالعه بالا است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

ترکمانی پور، رضا، و صبوحی، محمود. (1383). مطالعه گرایش به مخاطره کشاورزان با استفاده از برنامه ریزی ریسکی – توافقی . علوم کشاورزی ایران، 35(3)، 587-593. SID. https://sid.ir/paper/420939/fa

Vancouver: کپی

ترکمانی پور رضا، صبوحی محمود. مطالعه گرایش به مخاطره کشاورزان با استفاده از برنامه ریزی ریسکی – توافقی . علوم کشاورزی ایران[Internet]. 1383؛35(3):587-593. Available from: https://sid.ir/paper/420939/fa

IEEE: کپی

رضا ترکمانی پور، و محمود صبوحی، “مطالعه گرایش به مخاطره کشاورزان با استفاده از برنامه ریزی ریسکی – توافقی ،” علوم کشاورزی ایران، vol. 35، no. 3، pp. 587–593، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/420939/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )