مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

498

دانلود:

210

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی فنولوژی (نسبت به رشد میزبان) و تغییرات فصلی تراکم جمعیت آفات مهم گندم

نویسندگان

لطیفیان مسعود

صفحات

 صفحه شروع 995 | صفحه پایان 1001

چکیده

 این مطالعه به منظور بررسی فنولوژی آفات گندم نسبت به میزبانشان درطی سالهای 1378 و 1379 در دو مزرعه واقع در روستاهای سراب یاس و ازنا در استان لرستان انجام گرفت. برای رسیدن به این هدف از روشهای لی و هوی استفاده شد. براساس مطالعات انجام شده مشخص گردید که آفات مهم گندم بترتیب اهمیت دراستان لرستان شامل سن گندم (Eurygaster integriceps Puton Hem: Scutellerida) به عنوان آفت کلیدی, تریپس گندم (Haplothrips tritici Kurdjumov Thys: Thripidae) و شته گندم(Schizaphis graminum RondaniHom: Aphididae) دررسته تغذیه ای شیره خواران و سوسک برگخوار گندم Lema melanopa L. (col: Chrysomelidae) دررسته تغذیه ای برگخواران می باشند. درمیان آفات مزبور سن گندم بیشترین همبستگی را با کل آلودگی درمناطق مورد بررسی داشته و به عنوان آفت کلیدی مطرح می گردد. حداکثر آلودگی به سن گندم درمرحله رسیدگی اتفاق می افتد. درطی مراحل رشد ساقه, تشکیل خوشه وگلدهی که هنوز گیاه شاداب است, تراکم جمعیت تریپس گندم با کمی نوسان درحد بالایی قراردارد. حداکثر آلودگی شته گندم درمرحله ای که همه خوشه ها و سنبله ها از غلاف برگ خارج شده اند, بوجود می آید. حداکثر تراکم سوسک برگخوار درحدود زمان تشکیل کامل برگ انتهایی(برگ پرچم) بوجود می آید. همچنین بررسی تغییرات فصلی تراکم جمعیت آفات مهم گندم در مناطق مورد مطالعه نشان داد که تراکم اکثر آفات درحدود اواسط اردیبهشت تا اوایل خرداد درنقطه اوج می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  لطیفیان، مسعود. (1382). بررسی فنولوژی (نسبت به رشد میزبان) و تغییرات فصلی تراکم جمعیت آفات مهم گندم . علوم کشاورزی ایران، 34(4)، 995-1001. SID. https://sid.ir/paper/420938/fa

  Vancouver: کپی

  لطیفیان مسعود. بررسی فنولوژی (نسبت به رشد میزبان) و تغییرات فصلی تراکم جمعیت آفات مهم گندم . علوم کشاورزی ایران[Internet]. 1382؛34(4):995-1001. Available from: https://sid.ir/paper/420938/fa

  IEEE: کپی

  مسعود لطیفیان، “بررسی فنولوژی (نسبت به رشد میزبان) و تغییرات فصلی تراکم جمعیت آفات مهم گندم ،” علوم کشاورزی ایران، vol. 34، no. 4، pp. 995–1001، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/420938/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی