video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

450

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مورفولوژی و طبقه بندی کانالهای دندان مولار اول فک پایین در شهر یزد

صفحات

 صفحه شروع 3 | صفحه پایان 7

چکیده

 دندان مولار اول فک پایین اولین دندان دایمی است که در دهان رویش می یابد و بیشترین میزان پوسیدگی و نیاز به درمان ریشه را دارد. علاوه بر این از لحاظ شکل و تعداد ریشه ها و کانالهای آن نیز دارای تنوع زیادی می باشد. بنابراین داشتن آگاهی از آناتومی و مورفولوژی کانالهای این دندان اهمیت زیادی دارد. جهت انجام این مطالعه 70 دندان کشیده شده از درمانگاههای شهر یزد جمع آوری گردید. پس از شستشو و حذف بافتهای باقیمانده از روی سطح ریشه ابتدا تعداد ریشه های هر دندان شمرده شد. در مرحله بعد تک تک دندانها از نواحی طوق, وسط ریشه و دو میلی متر مانده به انتهای ریشه توسط دیسک, برش زده شدند و سطح مقطع ریشه در هر یک از این سه ناحیه از لحفاظ تعداد کانالها, در سه مرحله توسط دید چشمی وسوند, ذره بین و سوند و در نهایت رنگ آمیزی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که از میان 70 دندان مورد بررسی 64 عدد (91.43%) دو ریشه ای و 6 عدد (8.57%) سه ریشه ای بودند. بررسی تعداد کانالها نشان داد که ریشه های مزیال در 15.72% موارد یک کانال, 82.55% دو کانال و 1.43% سه کانال و ریشه های دیستال در 75.71% موارد یک کانال و 24.29% دو کانال داشتند. از لحاظ نوع کانالها طبق طبقه بندی Weine, در ریشه مزیال 15.72% تایپ I و40%تایپ IIو 38.57% تایپ III و 5.71% تایپ IV بودند. در ریشه دیستال 75.71% کانالها تایپ I و15.71% تایپ II, 4.29% تایپ III و 4.29% تایپ IV بودند. با توجه به تنوع روشهای مختلف بررسی آناتومی داخلی دندانها و همچنین خصوصیات نژادی خاص جمعیتهای مورد مطالعه, لازم است که برای بدست آوردن آمار و نتایج دقیق تر, مطالعات بیشتری در مناطق مختلف ایران انجام گیرد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.