مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) | سال:1382 | دوره:7 | شماره:3 | صفحه شروع:119 | صفحه پایان:128

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

216

دانلود:

39

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شکل های مختلف فسفر در برخی خاک های آهکی استان فارس و رابطه آنها با ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک

صفحات

 صفحه شروع 119 | صفحه پایان 128

چکیده

 شناخت شکل های مختلف فسفر خاک در ارزیابی وضعیت فسفر خاک و نیز پیدایش و حاصل خیزی خاک مهم است. بدین منظور, مقدار و توزیع فسفر در شکل های مختلف معدنی و آلی در 39 نمونه خاک استان فارس بررسی شد. خاک ها به طور دنباله ای برای تعیین شکل های معدنی فسفر عصاره گیری شدند.میزان فسفر کل خاکها بین 254 و 1176 میلی گرم در کیلوگرم خاک متغیر, و در خاک های با بافت سبک ( با میانگین 482 میلی گرم در کیلوگرم) کمتر از خاک های با بافت سنگین ( با میانگین 690 میلی گرم در کیلوگرم ) بود فسفر معدنی 73 درصد و فسفر آلی 27 درصد از فسفر کل را شامل می شد. فسفات های کلسیم با میانگین 424 میلی گرم در کیلوگرم (71 درصد فسفر معدنی) شکل غالب فسفر خاک بود. تجزیه رگرسیونی ساده نشان داد روابط مثبت و معنی داری میان فسفر آلی, فسفات های کلسیم و فسفات های آهن - آلومینیم با درصد رس و گنجایش تبادل کاتیونی خاک برقرار است. تجزیه رگرسیونی چند متغیره نشان داد هنگامی که بعضی از ویژگیهای خاک همچون درصد رس, گنجایش تبادل کاتیونی خاک و کربنات کلسیم معادل با هم وارد مدل شدند, ضریب همبستگی مدل به طور معنی دار افزایش یافت. گرچه مدل رگرسیونی معنی دار (0.05>P) بود. سهم نسبی هر یک از ویژگی های خاک در تغییرات فسفات های آهن - آلومینیم چندان چشم گیر نبود

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID