مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

498

دانلود:

0

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نحوه توارث مقاومت به نژاد +134E182A زنگ زرد در 6 رقم گندم تجاری با روش دای آلل کراس

صفحات

 صفحه شروع 643 | صفحه پایان 656

چکیده

 به منظور ارزیابی و بررسی نحوه توارث مقاومت به زنگ زرد, 6 رقم گندم هگزاپلوئید و 10 نتایج F1 حاصل از طرح آمیزشی دای آلل یک طرفه با نژاد134E182A+ عامل بیماری, درشرایط گلخانه دریک طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. اجزاء مقاومت شامل: دوره کمون, تیپ آلودگی, اندازه جوش و تعداد جوش بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپ ها برای تمام صفات اختلاف معنی داری وجود دارد. نتایج دای آلل, حال برگشت غالبیت را دربعضی ارقام نشان داد. تجزیه دای آلل با روشهای پیشنهادی گریفینگ و هیمن- جینکز نشان داد که در نژاد 134E182A+ واریانس غلبه از اهمیت بالایی برخوردار بود. درمیان والدین رقم تجن, بیشترین GCA را درجهت افزایش مقاومت دارا بود. نتایج همچنین نشان داد که حالت غالبیت برای اکثر آللها وجود داشت. تجزیه همبستگی, همبستگی معنی داری را بین صفات اندازه گیری شده نشان داد. توارث پذیری عمومی در برابر نژاد134E182A+ ,  %97.1 و توارث پذیری خصوصی 70.4% برآورد گردید.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

قنادها، محمدرضا، سلطانلو، حسن، ترابی، محمد، و رمضان پور، سیده ساناز. (1383). بررسی نحوه توارث مقاومت به نژاد +134E182A زنگ زرد در 6 رقم گندم تجاری با روش دای آلل کراس . علوم کشاورزی ایران، 35(3)، 643-656. SID. https://sid.ir/paper/419978/fa

Vancouver: کپی

قنادها محمدرضا، سلطانلو حسن، ترابی محمد، رمضان پور سیده ساناز. بررسی نحوه توارث مقاومت به نژاد +134E182A زنگ زرد در 6 رقم گندم تجاری با روش دای آلل کراس . علوم کشاورزی ایران[Internet]. 1383؛35(3):643-656. Available from: https://sid.ir/paper/419978/fa

IEEE: کپی

محمدرضا قنادها، حسن سلطانلو، محمد ترابی، و سیده ساناز رمضان پور، “بررسی نحوه توارث مقاومت به نژاد +134E182A زنگ زرد در 6 رقم گندم تجاری با روش دای آلل کراس ،” علوم کشاورزی ایران، vol. 35، no. 3، pp. 643–656، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/419978/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )