video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

859

دانلود:

161

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تغییرات میزان گلیکوآلکالویید کل و آلفاسولانین در سیب زمینی در طول نگهداری و فرایند حرارتی

صفحات

 صفحه شروع 171 | صفحه پایان 184

چکیده

 سه رقم سیب زمینی (Solanum tugerosum L), مارفونای بهاره, کوزیما و مارفونای پاییزه از استان اصفهان تهیه, و در شرایط مختلف انبارداری شامل انبار سرد 4 درجه سانتیگراد و تاریکی, انبار سرد 12 درجه سانتیگراد و نور فلورسنت, انبار با دمای اتاق و تاریکی و انبار با دمای اتاق و نور روز نگهداری شد. در همه شرایط نگهداری, رطوبت نسبی 85 تا 90 درصد بود. اندازه گیری گلیکوآلکالویید کل, آلفاسولانین, وزن مخصوص و درصد ماده خشک در طول 30 روز برای سیب زمینی رقم مارفونای بهاره, و 90 روز برای ارقام پاییزه انجام گرفت. در آغاز, وسط و پایان انبارداری, مقدار آلفاسولانین برحسب میلیگرم در 100 گرم ماده خشک در هر یک از ارقام سیب زمینی, به روش کروماتوگرافی مایع به کارآیی زیاد اندازه گیری شد. فرایند حرارتی تهیه چیپس و سیب زمینی پخته در سیب زمینی های ارقام پاییزه کوزیما و مارفونا در ماه دوم انبارداری, که بیشترین مقدار سولانین در آنها به وجود آمده بود, انجام شد. مقدار سولانین پیش و پس از فرایند اندازه گیری گردید. طرح آزمایش, فاکتوریل در چارچوب طرح کاملاً تصافی بود و مقایسه میانگینها با آزمایش دانکن انجام شد. نتایج نشان داد که برای رقم مارفونای بهاره طیب مدت 30 روز انبار دارای بیشترین مقدار سولانین در پایان انبارداری در انبار سرد 12 درجه با نور فلورسنت بوده, و سه انبار دیگر از نظر مقدار ایجاد سولانین با یکدیگر تفاوتی ندارند. همچنین, برای ارقام پاییزه (کوزیما و مارفونا) بیشترین مقدار سولانین طی 90 روز نگهداری مربوط به انبار سرد 12 درجه و نور فلورسنت بوده, پس از آن انبار با دمای اتاق و نور روز بیشترین مقدار سولانین را طی مدت نگهداری ایجاد کرد, و انبار با سرما و تاریکی کمترین مقدار افزایش سولانین را طی 90 روز برای دو رقم مذکور داشت. در مورد انبار با دمای اتاق و اریکی, به علت جوانه زدن غده ها در نیمه دوم انبار دارای, مقدار سولانین در هر دو رقم کاهش یافت. برخلاف اینکه پوست گیری, پیش از سرخ کردن و پس از پخت باعث کاهش مقدار سولانین در سیب زمینی در هر دو رقم شد, فرایند سرخ کردن برای تهیه چیپس و پختن در آب جوش هیچ تأثیری در مقدار سولانین نمونه ها نداشت. بنابراین, بهترین روش انبارداری سیب زمینی از نظر کمترین افزایش در میزان آلفاسولانین, انبار سرد 4 درجه سانتیگراد و تاریکی است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  روفی گری حقیقت، شیوا، دخانی، شهرام، و کرامت، جواد. (1382). تغییرات میزان گلیکوآلکالویید کل و آلفاسولانین در سیب زمینی در طول نگهداری و فرایند حرارتی. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 7(2)، 171-184. SID. https://sid.ir/paper/419808/fa

  Vancouver: کپی

  روفی گری حقیقت شیوا، دخانی شهرام، کرامت جواد. تغییرات میزان گلیکوآلکالویید کل و آلفاسولانین در سیب زمینی در طول نگهداری و فرایند حرارتی. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)[Internet]. 1382؛7(2):171-184. Available from: https://sid.ir/paper/419808/fa

  IEEE: کپی

  شیوا روفی گری حقیقت، شهرام دخانی، و جواد کرامت، “تغییرات میزان گلیکوآلکالویید کل و آلفاسولانین در سیب زمینی در طول نگهداری و فرایند حرارتی،” علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، vol. 7، no. 2، pp. 171–184، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/419808/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی