مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

497

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه کارآیی فن آوری داس - الایزا در بهینه سازی مبارزه شیمیایی با بیماری بلاچ برگی گندم ناشی از Septoria tritici

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

 پیش آگاهی از وقوع بیماری بلاچ برگی گندم ناشی از Septoria tritici در تنظیم و طراحی دقیق مبارزه شیمیایی بسیار حائز اهمیت است. یکی از روشهای شناسایی این بیماری پیش از بروز علائم, استفاده از فن آوری ایمنی سنجی است. دراین تحقیق اهمیت بهره گیری از این فن آوری در تعیین نوع, دز قارچکش و زمان سمپاشی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور در 44 ظرف کاشت, گندم رقم روشن کاشته شد. گیاهچه ها در مرحله 12 روزگی با سوسپانسیونی از اسپوریدهای قارچ مایه زنی شدند. این آزمایش با استفاده از طرح کاملا تصادفی و به صورت طرح فاکتوریل اجرا شد. 20 ظرف کاشت پیش از بروز علائم بیماری و 20 ظرف دیگر پس از بروز آن با سه دز 2, 1 و 5/0 در هزار از قارچکش های تیلت و آلتو در سه تکرار سمپاشی شدند. چهار ظرف کاشت باقیمانده در هر دسته نیز به عنوان شاهد با آب معمولی تیمار گردید. چگالی نوری نمونه های برگی پس از عصاره گیری و انجام آزمون الایزا تعیین و به مقادیر واحدهای آنتی ژن (AGU) قارچ تبدیل شده و تاثیر هر یک از تیمارها براین مقادیر مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین مقادیر درصد کاهش واحدهای آنتی ژن در صورت اعمال سمپاشی پیش و پس از بروز علائم اختلاف معنی داری وجود دارد. با استفاده از پیش آگاهی بیماری با بهره گیری از کیتهای شناسایی کننده می توان دز سمپاشی و در نتیجه هزینه سمپاشی با هر دو قارچکش آلتو و تیلت را تا 4 برابر کاهش داد. اختلاف معنی داری بین درصد کاهش واحدهای آنتی ژنی در صورت استفاده از دو قارچکش آلتو و تیلت دیده نشد. استفاده از این فن آوری علاوه بر تعیین زمان دقیق اعمال تیمارها, به کاهش قابل توجه دز سمپاشی با قارچکشها و تاثیر هرچه بیشتر آنها خواهد انجامید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جمشیدی، سلیمان، فلاحتی رستگار، ماهرخ، و جعفرپور، بهروز. (1382). مطالعه کارآیی فن آوری داس - الایزا در بهینه سازی مبارزه شیمیایی با بیماری بلاچ برگی گندم ناشی از Septoria tritici. علوم و صنایع کشاورزی، 17(2)، 0-0. SID. https://sid.ir/paper/419624/fa

  Vancouver: کپی

  جمشیدی سلیمان، فلاحتی رستگار ماهرخ، جعفرپور بهروز. مطالعه کارآیی فن آوری داس - الایزا در بهینه سازی مبارزه شیمیایی با بیماری بلاچ برگی گندم ناشی از Septoria tritici. علوم و صنایع کشاورزی[Internet]. 1382؛17(2):0-0. Available from: https://sid.ir/paper/419624/fa

  IEEE: کپی

  سلیمان جمشیدی، ماهرخ فلاحتی رستگار، و بهروز جعفرپور، “مطالعه کارآیی فن آوری داس - الایزا در بهینه سازی مبارزه شیمیایی با بیماری بلاچ برگی گندم ناشی از Septoria tritici،” علوم و صنایع کشاورزی، vol. 17، no. 2، pp. 0–0، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/419624/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )