مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

570

دانلود:

103

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی کنترل ژنتیکی مقاومت به پوسیدگی فوزاریمی بلال ذرت

نویسندگان

چوکان رجب | زمانی مجید

صفحات

 صفحه شروع 189 | صفحه پایان 194

چکیده

 تعداد ده ترکیب حاصل از تلاقی یکطرفه دیالل پنج لاین به همراه والدین در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1379 در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کرج مورد بررسی قرار گرفتند. در هر کرت آزمایشی تعداد بیست بوته به صورت مصنوعی با اسپور قارچ Fusarium moniliforme آلوده گردید و اشاعه آلودگی ثبت و نهایتا شدت بیماری مورد تجزیه قرار گرفت. تجزیه دیالل برای شدت بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال و مقایسه میانگین مربعات ترکیب پذیری عمومی و میانگین مربعات ترکیب پذیری خصوصی نشان داد که اثرات ترکیب پذیری خصوصی نشان داد که اثرات ترکیب پذیری عمومی و خصوصی نقش یکسانی در کنترل این بیماری دارند و لاین های k1264/1,k18 به ترتیب ترکیب پذیری عمومی منفی و مثبت معنی دار برای این بیماری نشان دادند. بررسی ترکیب پذیری خصوصی لاین ها نشان داد که علاوه بر اثرات افزایشی و قابلیت, اثرات اپیستازی نیز بایستی نقش مهمی درمقاومت به این بیماری داشته باشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  چوکان، رجب، و زمانی، مجید. (1383). بررسی کنترل ژنتیکی مقاومت به پوسیدگی فوزاریمی بلال ذرت. علوم کشاورزی ایران، 35(1)، 189-194. SID. https://sid.ir/paper/419608/fa

  Vancouver: کپی

  چوکان رجب، زمانی مجید. بررسی کنترل ژنتیکی مقاومت به پوسیدگی فوزاریمی بلال ذرت. علوم کشاورزی ایران[Internet]. 1383؛35(1):189-194. Available from: https://sid.ir/paper/419608/fa

  IEEE: کپی

  رجب چوکان، و مجید زمانی، “بررسی کنترل ژنتیکی مقاومت به پوسیدگی فوزاریمی بلال ذرت،” علوم کشاورزی ایران، vol. 35، no. 1، pp. 189–194، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/419608/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی