مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

823

دانلود:

196

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی یافته های الکترودیاگنوستیک در بیماران سندرم تونل کارپ قبل و بعد از عمل جراحی

صفحات

 صفحه شروع 279 | صفحه پایان 282

چکیده

 سابقه و هدف: الکترودیاگنوزیس روش استاندارد تشخیص سندرم تونل کارپ می باشد. در این تحقیق با استفاده از این روش, میزان تغییر پارامترهای الکترونوروگرافی بعد از درمانهای جراحی مورد بررسی قرار می گیرد. موارد و روشها: 16 بیمار مبتلا به سندرم تونل کارپ ایدیوپاتیک انتخاب شدند و قبل از عمل جراحی یافته های الکترودیاگنوستیک آنها جمع آوری شد. دو هفته بعد از جراحی کلاسیک برای این سندرم پارامترهای فوق مجدد ارزیابی شد و با استفاده از آزمون آماری زوجی یافته های قبل و بعد از عمل جراحی مورد مقایسه قرار گرفتند. یافته ها: مقایسه داده های قبل و بعد از جراحی بیانگر تغییر معنی دار در حداقل چند پارامتر الکترونوروگرافی در تمام بیماران, صرف نظر از شدت بیماری, بود. بیشترین میانگین تغییرات در دامنه پاسخ حسی عصب مدیان در انگشت سوم حادث شد. نتیجه گیری و توصیه ها: تمام پارامترهای الکترونوروگرافی در دو هفته اول بعد از جراحی, بهبودی را نشان می دهند. بدین ترتیب الکترونوروگرافی می تواند به عنوان یکی از ابزارهای ارزیابی جراحی سندرم تونل کارپ مورد استفاده قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  باغبانی، محمد، رایگانی، سیدمنصور، و بهرامی، محمدحسن. (1382). بررسی یافته های الکترودیاگنوستیک در بیماران سندرم تونل کارپ قبل و بعد از عمل جراحی. پژوهش در پزشکی، 27(4)، 279-282. SID. https://sid.ir/paper/41960/fa

  Vancouver: کپی

  باغبانی محمد، رایگانی سیدمنصور، بهرامی محمدحسن. بررسی یافته های الکترودیاگنوستیک در بیماران سندرم تونل کارپ قبل و بعد از عمل جراحی. پژوهش در پزشکی[Internet]. 1382؛27(4):279-282. Available from: https://sid.ir/paper/41960/fa

  IEEE: کپی

  محمد باغبانی، سیدمنصور رایگانی، و محمدحسن بهرامی، “بررسی یافته های الکترودیاگنوستیک در بیماران سندرم تونل کارپ قبل و بعد از عمل جراحی،” پژوهش در پزشکی، vol. 27، no. 4، pp. 279–282، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/41960/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی