مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

686

دانلود:

115

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه دینامیزم جمعیت برخی جدایه های pseudomonas spp تحت شرایط رطوبت نسبی مختلف روی اندامهای گوجه فرنگی

نویسندگان

مانسو چارلز

صفحات

 صفحه شروع 217 | صفحه پایان 226

چکیده

 دراین تحقیق میزان جمعیت و نحوه انتشار جدایه های مختلف pseudomonas spp. که از نظر ژنتیکی با یکدیگر نزدیک بودند روی اندامهای مختلف گوجه فرنگی (ریشه, طوقه, ساقه, برگ و مریستم انتهایی) تحت شرایط رطوبت نسبی پائین (گلخانه) و رطوبت نسبی بالا (اطاقک رشد) مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که تحت شرایط رطوبت نسبی بالا میزان کلنیزاسیون باکتری روی تمامی اندامهای گیاه ا فزایش می یابد وعلائم بیماری خال زدگی با انتقال نشاهای گوجه فرنگی به شرایط رطوبت نسبی بالا ظاهر شد. منطقه مریستم انتهایی و طوقه بیش از سایر اندامهای گیاه توسط سلولهای باکتری کلنیزه شد. میزان تکثیر جدایه هایی موتان hrp در شرایط رطوبت نسبی بالا روی تمامی اندامهای گیاهی به طور معنی داری پائین تر از جدایه های وحشی مربوطه بود. جدایه های موتان hrpدر شرایط رطوبت نسبی پائین تنها در منطقه طوقه تشخیص داده شدند. میزان جمعیت باکتریهای ساپروفیت در شرایط گلخانه و اطاقک رشد تقریبا مشابه بود. از میان باکتریهای ساپروفیت بیشترین جمعیت مربوط به stenotrophonas maltophilia تشخیص داده شد. در مجموع اینطور استنباط میشود که با افزایش رطوبت نسبی, میزان تکثیر سلولهای باکتری در تمامی اندامهای گیاه افزایش یافته و این امر منجر به به وجود آمدن علائم بیماری در بافتهای حساس گیاه نظیر برگها و میوه ها گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مانسو، چارلز. (1383). مطالعه دینامیزم جمعیت برخی جدایه های pseudomonas spp تحت شرایط رطوبت نسبی مختلف روی اندامهای گوجه فرنگی. علوم کشاورزی ایران، 35(1)، 217-226. SID. https://sid.ir/paper/419598/fa

  Vancouver: کپی

  مانسو چارلز. مطالعه دینامیزم جمعیت برخی جدایه های pseudomonas spp تحت شرایط رطوبت نسبی مختلف روی اندامهای گوجه فرنگی. علوم کشاورزی ایران[Internet]. 1383؛35(1):217-226. Available from: https://sid.ir/paper/419598/fa

  IEEE: کپی

  چارلز مانسو، “مطالعه دینامیزم جمعیت برخی جدایه های pseudomonas spp تحت شرایط رطوبت نسبی مختلف روی اندامهای گوجه فرنگی،” علوم کشاورزی ایران، vol. 35، no. 1، pp. 217–226، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/419598/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی