مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,195

دانلود:

245

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی آگاهی و عملکرد کارشناسان فیزیوتراپی نسبت به بیماری استئوپروز در شهر تهران، 79 - 1378

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 62

چکیده

 سابقه و هدف: بیماری پوکی استخوان از مهمترین بیماریهای دوران میانسالی و کهنسالی است که در دو دهه اخیر با بهبود وضعیت بهداشت و افزایش طول عمر, شیوع بیماری و عوارض ناتوان کننده و جبران ناپذیر آن مورد توجه قرار گرفته است. فیزیوتراپی در پیشگیری, درمان, توانبخشی و کاهش عوارض ناتوان کننده بیماری نقش موثری دارد. با توجه به تاثیر فیزیوتراپی در این بیماری آگاهی و عملکرد کارشناسان فیزیوتراپی در این بیماری آگاهی و عملکرد کارشناسان فیزیوتراپی نسبت به پوکی استخوان در شهر تهران در سال 79-1378 بررسی گردید.مواد و روشها: اطلاعات توسط پرسشنامه و به شیوه مصاحبه جمع آوری شد. شیوه نمونه گیری تصادفی بود و مناطق بررسی با قرعه کشی از بین 20 منطقه شهر تهران انتخاب شدند. از 125 فیزیوتراپیست, 73 مرد و 52 زن با میانگین سنی (± انحراف معیار) 6.7±33.1 سال و میانگین سابقه کار 6.1±8.1 سال در این تحقیق وارد شدند.یافته ها: میانگین امتیاز آگاهی 3.6±5.8 و میانگین امتیاز عملکرد 3.2±12.1 بود. نتایج بدست آمده از امتیاز آگاهی و عملکرد فیزیوتراپیست ها نشان داد که 20% آگاهی خوب, 58% آگاهی ضعیف داشتند, همچنین 23% عملکرد خوب, 58%عملکرد نسبی و 19% عملکرد ضعیف داشتند. 82% نمونه ها فیزیوتراپی را در پیشگیری, 72% در درمان و 57% در توانبخشی عوارض بیماری موثر دانستند, ولی در شرایط فعلی عملکرد فیزیوتراپی را 72% نمونه ها در توانبخشی, 2% در پیشگیری و 2% به درمان علتی محدود می دانستند و 24% معتقدند فیزیوتراپی در شرایط فعلی, نقشی در درمان بیمار (پیشگیری, درمان و توانبخشی) ندارد.نتیجه گیری و توصیه ها: بررسی نشان داد آگاهی و عملکرد کارشناسان در مورد بیماری استئوپروز نسبی است. برای ارتقا سطح آگاهی و عملکرد, لزوم توجه به آموزش بیماری در سطح دانشگاه و تشکیل دوره های بازآموزی بعد از آن ضروری به نظر می رسد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نعیمی، صدیقه السادات، و صداقت، لاله. (1382). بررسی آگاهی و عملکرد کارشناسان فیزیوتراپی نسبت به بیماری استئوپروز در شهر تهران, 79 - 1378. پژوهش در پزشکی، 27(1)، 57-62. SID. https://sid.ir/paper/41956/fa

  Vancouver: کپی

  نعیمی صدیقه السادات، صداقت لاله. بررسی آگاهی و عملکرد کارشناسان فیزیوتراپی نسبت به بیماری استئوپروز در شهر تهران, 79 - 1378. پژوهش در پزشکی[Internet]. 1382؛27(1):57-62. Available from: https://sid.ir/paper/41956/fa

  IEEE: کپی

  صدیقه السادات نعیمی، و لاله صداقت، “بررسی آگاهی و عملکرد کارشناسان فیزیوتراپی نسبت به بیماری استئوپروز در شهر تهران, 79 - 1378،” پژوهش در پزشکی، vol. 27، no. 1، pp. 57–62، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/41956/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی