مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

986

دانلود:

200

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی غلظت روی در سرم اطفال مبتلا به بتاتالاسمی ماژور

صفحات

 صفحه شروع 7 | صفحه پایان 9

چکیده

 سابقه و هدف: شواهد قبلی نشان داده است که کمبود روی سرم کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور احتمالا به علت افزایش دفع روی, سطح فریتین بالا و مصرف دسفرال یا اختلالات کبدی است. هدف این مطالعه تعیین غلظت روی در کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور می باشد. مواد و روشها: این تحقیق به صورت سر شماری وبه روش cohort بر 77 کودک 12-7 ساله انجام شد. 10 سی سی خون 40 کودک مبتلا به تالاسمی ماژور (گروه مورد) و33 کودک سالم با خصوصیات مشابه (گروه شاهد) گرفته شد. میزان روی سرم با استفاده از کیت کارخانه Rndox با دستگاه جذب اتمی ( SP9-Pye (Unican اندازه گیری شد ونتایج به کمک آزمون آماری t بررسی شد.یافته ها: نتایج نشان داد میانگین روی سرم در گروه مورد (تالاسمی ماژور) نسبت به گروه شاهد کاهش معنی داری داشته است (p<0.000) مقدار میانگین (± انحراف معیار) روی در گروه مورد 1.9±37 و در گروه شاهد 1.8±51 میلی گرم در دسی لیتر بوده است.نتیجه گیری و توصیه ها: یافته ها نشان میدهد که میزان روی در کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور به طور معنی داری کاهش یافته است. استفاده از مکمل سولفات روی برای بهبود فرایند رشد در کودکان توصیه می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صادق یزدی ها، محمدصادق، و فرانوش، محمد. (1382). ارزیابی غلظت روی در سرم اطفال مبتلا به بتاتالاسمی ماژور. پژوهش در پزشکی، 27(1)، 7-9. SID. https://sid.ir/paper/41947/fa

  Vancouver: کپی

  صادق یزدی ها محمدصادق، فرانوش محمد. ارزیابی غلظت روی در سرم اطفال مبتلا به بتاتالاسمی ماژور. پژوهش در پزشکی[Internet]. 1382؛27(1):7-9. Available from: https://sid.ir/paper/41947/fa

  IEEE: کپی

  محمدصادق صادق یزدی ها، و محمد فرانوش، “ارزیابی غلظت روی در سرم اطفال مبتلا به بتاتالاسمی ماژور،” پژوهش در پزشکی، vol. 27، no. 1، pp. 7–9، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/41947/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی