مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: حرکت
سال:1384 | دوره:- | شماره:پیاپی 24
صفحه شروع:25 | صفحه پایان:43

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

568

دانلود:

114

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سال های 1377و 1380

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 43

چکیده

 ورزش و تفریحات سالم به عنوان صنعت پردرآمد, به طور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دخالت دارد. به دلیل روشن نبودن وضعیت این صنعت در ایران, محقق بر آن شد با استفاده از «روش مصرف» سهم ورزش از GDP را مشخص سازد. از این رو, هزینه های خانوار و دولت, تشکیل سرمایه های بخش خصوصی و دولتی, صادرات و واردات بخش ورزش بررسی شد. نتایج حاصله بیانگر سهم 0.38 و 0.39 درصدی این صنعت از GDP در سال های 1377 و 1380 است. عدم گرایش خانوار به ورزش و افت سهم هزینه های ورزشی از کل هزینه خانوار (0.22 درصد در 1377 و 0.17 درصد در 1380) و همچنین پایین بودن سهم صادرات ورزشی نسبت به کل صادرات (0.04 درصد در 1377 و 0.06 درصد در 1380) و سرمایه گذاری ورزشی بخش خصوصی نسبت به کل سرمایه گذاری های همین بخش (0.001 درصد در 1377 و 0.005 درصد در 1380) در کاهش سهم ورزش از GDP موثرند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.