video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,091

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه اثر استامینوفن، آسپرین و ایبوپروفن بر حرکت ارتودنسی و تحلیل ریشه دندان خرگوش

صفحات

 صفحه شروع 689 | صفحه پایان 700

چکیده

 سابقه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثر 3 داروی متداول NSAIDs شامل استامینوفن, آسپرین و ایبوبروفن بر حرکت ارتودنسی دندان و تحلیل ریشه در خرگوش بود.مواد و روشها: مطالعه به روش تجربی و با استفاده از مشاهده و فرم اطلاعاتی به عنوان روش جمع آوری اطلاعات انجام شد. روش نمونه گیری بصورت simple random dampling بود. تعداد 24 عدد خرگوش نر بالغ, از نژاد سفید نیوزیلندی و با وزن 1.35-2.5kg به طور تصادفی به 3 گروه مطالعه و 1 گروه کنترل تقسیم شدند که هر گروه شامل 6 خرگوش بود. تحت بیهوشی NiTi closed coil spring بین دندان انسیزور و مولر اول سمت چپ فک پایین تعبیه شد. این وسیله نیرویی در حد 6 انس را به دندانها وارد می کرد که توسط نیروسنج به هنگام نصب اندازه گیری شد. به گروه استامینوفن روزانه یکبار, 200mg/kg استامینوفن به صورت قرص داده شد. به گروه آسپرین روزانه یکبار 100mg/kg آسپیرین به صورت قرص داده شد. به گروه ایبوبروفن روزانه یکبار, 10mg/kgایبوبروفن و به صورت سوسپانسیون داده شد. به گروه کنترل در طی مدت مطالعه دارویی داده نشد. بعد از 1 ماه خرگوشها Sacrifice شده و حرکت ارتودنسی دندان مولر اول توسط گیجهای مخصوص با دقت 0.05mm اندازه گیری شد. بعد از انجام مراحل هیستولوژیک, مقاطعی (مزیودیستالی) از هر گروه تهیه و مقاطع میانی ریشه برای محاسبه تحلیل ریشه سمت مزیال ریشه مولر اول انتخاب و تحلیل سمت مزیال ریشه دندان مولر اول توسط کامپیوتر محاسبه شد. میانگین میزان حرکت دندان و تحلیل ریشه توسط آنالیز ANOVA مورد بررسی قرار گرفت و برای مقایسه گروههای مختلف از آنالیز Multiple Comparisons استفاده شد.یافته ها: گروه ایبوبروفن و آسپرین تفاوت آماری معنی داری را در حرکت ارتودنسی دندان در مقایسه با گروه کنترل و گروه استامینوفن نشان دادند (P<0.001). گروه آسپرین کمترین میزان تحلیل ریشه را نشان داد که در مقایسه با سایر گروهها از لحاظ آماری معنی دار بود (P<0.05). نتیجه گیری: استامینوفن اثری روی حرکت ارتودنسی دندان نداشت ولی آسپرین و ایبوبروفن سبب کاهش حرکت ارتودنسی دندان شدند. مصرف آسپرین ممکن است سبب کاهش تحلیل ریشه شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سیفی، مسعود، روادگر، مهدی، و اسلامی، بهنام. (1382). مقایسه اثر استامینوفن, آسپرین و ایبوپروفن بر حرکت ارتودنسی و تحلیل ریشه دندان خرگوش. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE)، 21(ویژه نامه (مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی))، 689-700. SID. https://sid.ir/paper/419241/fa

  Vancouver: کپی

  سیفی مسعود، روادگر مهدی، اسلامی بهنام. مقایسه اثر استامینوفن, آسپرین و ایبوپروفن بر حرکت ارتودنسی و تحلیل ریشه دندان خرگوش. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE)[Internet]. 1382؛21(ویژه نامه (مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی)):689-700. Available from: https://sid.ir/paper/419241/fa

  IEEE: کپی

  مسعود سیفی، مهدی روادگر، و بهنام اسلامی، “مقایسه اثر استامینوفن, آسپرین و ایبوپروفن بر حرکت ارتودنسی و تحلیل ریشه دندان خرگوش،” مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE)، vol. 21، no. ویژه نامه (مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی)، pp. 689–700، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/419241/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.