مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,585

دانلود:

171

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه دو دوز کاپتوپریل زیر زبانی در کنترل موارد اضطراری فشار خون بالا

نویسندگان

امیرطوری رضا

صفحات

 صفحه شروع 8 | صفحه پایان 15

چکیده

 سابقه و هدف: در چندین مطالعه مصرف کاپتوپریل زیر زبانی در کنترل موارد اضطراری فشار خون بالا مؤثر بوده است اما در مورد تعیین دوز اثر آن مطالعه ای انجام نشده است. هدف از این مطالعه مقایسه اثر دو دوز 12.5 و 25 میلی گرم کاپتوپریل زیر زبانی در کنترل موارد اضطراری فشار خون بالا در بیمارستان امام خمینی و امیراعلم تهران در سال 1381 بود. مواد و روشها: در یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده بیماران مبتلا به فشار خون بحرانی به شرط فشار خون مساوی یا بیشتر از 180.110 میلی متر جیوه و عدم یافته ای به نفع آسیب اعضای حیاتی به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفره قرار گرفتند. به گروه اول 12.5 میلی گرم و به گروه دوم 25 میلی گرم کاپتوپریل به صورت زیر زبانی تجویز شد. فشار خون سیستولی و دیاستولی قبل از تجویز دارو و سپس در دقایق 5, 10, 20, 30, 45, 60, 90 و 120 بعد از تجویز دارو اندازه گیری و ثبت شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمونهای آماری Chi-Square, Reapeated measures ANOVA انجام شد. یافته ها: بین دو گروه از نظر توزیع سنی, جنسی, سابقه ابتلا به فشار خون بالا, سابقه مصرف کوپتوپریل و میانگین فشار خون سیستولی و دیاستولی قبل از تجویز کاپتوپریل از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود نداشت. میانگین (± انحراف معیار) فشار خون دیاستولی و سیستولی گروه اول از 3±121 و 4±210 در قبل از تجویز دارد به 4±97 و 6±163 میلی متر جیوه در دقیقه 120 و در گروه دوم از 2±123 و 3±202 به 1±96 و 4±165 میلی متر جیوه کاهش یافت (P<0.0001). روند تغییرات فشار دیاستولی و متوسط فشار خون بین دو گروه مشابه بود. در 60 و 120 دقیقه بعد از تجویز 12.5 میلی گرم کاپتوپریل به ترتیب 80 درصد و 75 درصد و بعد از تجویز 25 میلی گرم 80 درصد و 90 درصد از بیماران فشار خون دیاستولی کمتر از 110 میلی متر جیوه داشتند (N.S). در هر دو گروه عارضه جانبی جدی مشاهده نشد. نتیجه گیری: 12.5 و 25 میلی گرم کاپتوپریل زیر زبانی اثر مشابهی در کنترل موارد اضطراری فشار خون بالا در بیماران دارد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

رضوی زاده، سیدمحسن، مازوچی، مجید، اسلامی، مسعود، لسان پزشکی، محبوب، و امانلو، مسعود. (1382). مقایسه دو دوز کاپتوپریل زیر زبانی در کنترل موارد اضطراری فشار خون بالا. فیض، 7(3 (پی در پی 27))، 8-15. SID. https://sid.ir/paper/419040/fa

Vancouver: کپی

رضوی زاده سیدمحسن، مازوچی مجید، اسلامی مسعود، لسان پزشکی محبوب، امانلو مسعود. مقایسه دو دوز کاپتوپریل زیر زبانی در کنترل موارد اضطراری فشار خون بالا. فیض[Internet]. 1382؛7(3 (پی در پی 27)):8-15. Available from: https://sid.ir/paper/419040/fa

IEEE: کپی

سیدمحسن رضوی زاده، مجید مازوچی، مسعود اسلامی، محبوب لسان پزشکی، و مسعود امانلو، “مقایسه دو دوز کاپتوپریل زیر زبانی در کنترل موارد اضطراری فشار خون بالا،” فیض، vol. 7، no. 3 (پی در پی 27)، pp. 8–15، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/419040/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی