مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

200

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آگاهی، نگرش و عملکرد زنان واجد شرایط تنظیم خانواده در منطقه شمال غرب تبریز 1379

صفحات

 صفحه شروع 124 | صفحه پایان 124

چکیده

 زمینه و اهداف: تعداد بارداری در سراسر جهان 200 میلیون در سال برآورده میشود. تقریباً یک سوم یا 75 میلیون از این بارداریها ناخواسته بوده و حدود 95% از این بارداریها در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد که روزانه باعث مرگ حداقل 200 زن میشود. این مطالعه به منظور بررسی آگاهی, نگرش و عملکرد زنان واجد شرایط تنظیم خانواده.در منطقه شمال غرب تبریز انجام شده است.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی مقطعی 1017 خانوار از جمعیت منطقه انتخاب شدند که جمع آوری اطلاعات 771 زن واجد شرایط تنظیم خانواده.به صورت مصاحبه و تکمیل پرسشنامه صورت گرفته و داده ها پس از کنترل نهایی, با استفاده از نرم افزار EPI6 تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: 83.2% زنان واجد شرایط تنظیم خانواده.از روشهای پیشگیری از بارداری استفاده میکردند. سه عالم تصمیم خود فرد, تصمیم همسر و پیشنهاد مراکز بهداشتی درمانی از بین عوامل مطرح شده بیشترین تأثیر را داشت. از بین زنان واجد شرایط, 55.6% دارای پرونده تنظیم خانواده.بوده و محل تشکیل آن در 93.9% موارد مراکز بهداشتی درمانی بود. حدود 14% علیرغم استفاده از روشهای پیشگیری بارداری شده بودند (55.5% مورد مربوط به قرص ضدباردرای). میزان همکاری همسران در استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری از دیدگاه زنان واجد شرایط 87.2% بود.نتیجه گیری: تشکیل پرونده تنظیم خانواده. ارائه آموزشهای لازم, فراهم ساختن دسترسی کلیه افراد و مشاوره صحیح زنان واجد شرایط از طریق کارکنان مراکز بهداشتی درمانی گامهای مؤثری برای تحقیق سیاستهای جمعیتی و برنامه های بهداشت باروری خواهد بود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.