Start: 2/7/2023 3:57:45 PMEnd: 2/7/2023 3:57:46 PM >> 638

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

151

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارتباط قدرت خروج از تراکم در کروماتین اسپرم با تحرک اسپرم و میزان موفقیت در لقاح آزمایشگاهی (IVF)

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 7

کلیدواژه

سدیم دودسیل سولفات (SDS)Q4
خروج از تراکم کروماتین (NCD)Q4

چکیده

 هدف از این مطالعه بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بین وضعیت پایداری کروماتین اسپرم به روش سدیم دودسیل سولفات (SDS) و میزان لقاح به روش لقاح آزمایشگاهی (IVF) می باشد. همچنین رابطه بین پایداری کروماتین به روش SDS و پارامترهای اسپرمی و کیفیت بسته بندی و تراکم کروماتین با استفاده از روش رنگ آمیزی آنیلین بلو (Ab) ارزیابی می شود. با جمع آوری نمونه از 101 زوج نابارور مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهان بخشی از مایع سمن جهت انجام لقاح آزمایشگاهی و بخش دیگر جهت انجام آنالیز سمن, تست SDS و رنگ امیزی آنیلین بلو استفاده شد. نتایج حاصله نشان می دهد که بین درصد لقاح و میزان پایداری کروماتین از لحاظ آماری رابطه معنی داری وجود ندارد و از بین پارامترهای اسپرمی صرفاً با درصد حرکت پیشرونده اسپرم رابطه دارد. همچنین میزان پایداری کروماتین (تست SDS) با میزان تراکم کرومانین (رنگ آمیزی Ab) رابطه معنی داری را نشان می دهد. در مجموع می توان گفت SDS اگرچه ارزش تشخیصی در رابطه با پیشگویی میزان موفقیت در لقاح را ندارد اما هنوز از این روش در بیماران آستنواسپرمی می توان به عنوان یک تست مناسب جهت تعیین قدرت خروج از تراکم کروماتین اسپرم (NCD) استفاده نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.