مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

558

دانلود:

105

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کارآیی چند روش شیمیایی و مکانیکی برای کنترل علفهای هرز ذرت رقم سینگل کراس 704 در شرایط اقلیمی اهواز

صفحات

 صفحه شروع 187 | صفحه پایان 197

چکیده

 دستیابی به بهترین روش کنترل علفهای هرز چه از نظر پایداری محیط زیست و چه از نظر افزایش عملکرد محصول زراعی ضروری است. بدین منظور آزمایشی با ده تیمار شامل, آترازین + لاسو, آترازین + لاسویک بار کولتیواسیون +توفوردی, آترازین + لاسو+دوبار کولتیواسیون, EPTC,EPTC + یکبار کولتیواسیون + توفوردی, EPTC +دو بار کولتیواسیون, یک بار کولتیواسیون +تو فوردی, دوبار کولتیواسیون + توفور دی و دو تیمار شاهد شامل بدون کنترل علفهای هزر و کنترل کامل علفهای هزر, در یک طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1379 در مزرعه تحقیقاتی مجتمع عالی کشاورزی رامین, دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا گردید. پیچک, اویارسلام وسوروف مهمترین علف های هرز مزرعه بودند. علفهای هرز خارشتر, پنیرک و تاج خروس وحشی اهمیت کمتری داشتند. تلفیقی ازعلفکشهای پیش کاشت به همراه دو بار کولتیواسیون به نحو موثری علفهای هرز را کنترل نمود. لکن تیماری که پیش کاشت آترازین+لاسو بود به دلیل کنترل طیف وسیعتر علفهای هرز و قابلیت کنترل در تمام فصل رشد نسبت به اردیکان کنترل مطلوبتری ارائه نمود. این تیمار قابلیت کنترل سوروف, اویار سلام, پیچک و سایر علفهای هرز را به ترتیب 93 و 83/78 و 88 و 99 درصد دارا بود و مناسبترین تیمار برای کنترل علفهای هرز در شرایط مشابه می باشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فتحی، قدرت اله، و ابراهیم پورنورآبادی، فرشاد. (1382). کارآیی چند روش شیمیایی و مکانیکی برای کنترل علفهای هرز ذرت رقم سینگل کراس 704 در شرایط اقلیمی اهواز. علوم کشاورزی ایران، 34(1)، 187-197. SID. https://sid.ir/paper/418289/fa

  Vancouver: کپی

  فتحی قدرت اله، ابراهیم پورنورآبادی فرشاد. کارآیی چند روش شیمیایی و مکانیکی برای کنترل علفهای هرز ذرت رقم سینگل کراس 704 در شرایط اقلیمی اهواز. علوم کشاورزی ایران[Internet]. 1382؛34(1):187-197. Available from: https://sid.ir/paper/418289/fa

  IEEE: کپی

  قدرت اله فتحی، و فرشاد ابراهیم پورنورآبادی، “کارآیی چند روش شیمیایی و مکانیکی برای کنترل علفهای هرز ذرت رقم سینگل کراس 704 در شرایط اقلیمی اهواز،” علوم کشاورزی ایران، vol. 34، no. 1، pp. 187–197، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/418289/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی