مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,390

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

میزان ید ادرار دانش آموزان نیشابور

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 23

چکیده

 ید از طریق شرکت در ساختمان هورمونهای تیروئیدی نقش بسزایی در متابولیسم تمام سلولهای بدن به عهده دارد. از مهمترین اختلالات ناشی از کمبود ید (IDD) می توان به کرتینیسم, گواتر, هیپوتیروئیدی و عدم رشد کافی جسمانی ـ روانی و ذهنی اشاره کرد. کشور ایران به ویژه نواحی زاگرس, البرز و بینالود دچار کمبود ید است, لذا کمیته ملی پیشگیری از IDD بنابه سفارش WHO تولید و مصرف نمکهای خوراکی یددار را از سال 1368 در ایران اجباری نموده است. طبق برنامه این کمیته باید میزان درصد کمبود ید تا سال 1379 به کمتر از 10 درصد می رسید, بنابراین با اتمام موعد مقرر به منظور بررسی میزان موفقیت برنامه این طرح انجام شده است. جمعیت مورد مطالعه 35 هزار دانش آموز مشغول به تحصیل در 100 مدرسه ابتدایی و راهنمایی شهر نیشابور بود. در زمستان1379  از کل این جمعیت از 1116 دانش آموز که 430 نفر در مقطع ابتدایی و 686 نفر در مقطع راهنمایی بودند به طور خوشه ای از 40 مدرسه اولین نمونه ادرار صبحگاهی گرفته شد و با انجام آزمایش به روش هضم اسیدی میزان میانگین ید ادرار تمام افراد مورد مطالعه 3/84 μg/dl با انحراف استاندارد 59/2(SD)  به دست آمد که نمایانگر کمبود ید از درجه متوسط می باشد. 9/31 درصد افراد دچار کمبود شدید با میزان ید ادرار کمتر از2μg/dl و 45.5 درصد دچار کمبود متوسط با میزان ید ادرار 2-4.99 μg/dl و 19 درصد آنها دچار کمبود خفیف با میزان ید ادرار9.99 μg/dl ـ5 بودند. یعنی در کل 3/96 درصد دانش آموزان مورد بررسی دچار کمبود ید با میزان ید ادرار کمتر از 10 μg/dl بودند و فقط 7/3 درصد افراد دچار کمبود ید نبودند (میزان ید ادرار بیشتر از 10 μg/dl  میانگین ید ادرار در پسران 3.82 μg/dl با 70/ SD= 2, در دختران μg/dl  3.85با 46/SD=2, در دانش آموزان مقطع ابتدایی3.92 μg/dl  با 71/2 SD= و در افراد مورد مطالعه مقطع راهنمایی 3.78 μg/dl با 51/ SD= 2به دست آمد. با انجام آزمون t و با توجه به ارزش P برابر 85/0 اختلاف معنی داری بین میانگین های ید ادرار پسران و دختران مورد مطالعه و نیز با توجه به ارزش P معادل 16/0 اختلاف معنی داری بین میانگین های ید ادرار دانش آموزان مقطع ابتدایی و راهنمایی وجود ندارد. هرچند مطالعات انجام شده در برخی از شهرها مانند زاهدان, سمنان و اصفهان نمایان ساخته اند که برنامه ملی پیشگیری از IDD موفق بوده اما با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق مقطعی می توان نتیجه گیری نمود که این برنامه در تمام کشور موفق نبوده است. لذا وزارت بهداشت باید جهت کنترل IDD برنامه ای مستمر و دقیق به اجرا گذاشته و آن را به طور مداوم ارزیابی نماید تا اگر نقصی وجود دارد برطرف شود. انجام پروژه کنونی اهمیت ارزیابی و پیگیری برنامه پیشگیری از IDD را نمایان ساخته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  مهرزاد، جمشید، و متولی زاده کاخکی، علیرضا. (1382). میزان ید ادرار دانش آموزان نیشابور. مجله پزشکی کوثر، 8(1)، 17-23. SID. https://sid.ir/paper/418097/fa

  Vancouver: کپی

  مهرزاد جمشید، متولی زاده کاخکی علیرضا. میزان ید ادرار دانش آموزان نیشابور. مجله پزشکی کوثر[Internet]. 1382؛8(1):17-23. Available from: https://sid.ir/paper/418097/fa

  IEEE: کپی

  جمشید مهرزاد، و علیرضا متولی زاده کاخکی، “میزان ید ادرار دانش آموزان نیشابور،” مجله پزشکی کوثر، vol. 8، no. 1، pp. 17–23، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/418097/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.