مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

810

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه روابط بین صفات مختلف زراعی در ارقام نخود سیاه و سفید

صفحات

 صفحه شروع 573 | صفحه پایان 579

چکیده

 در پروژه های تحقیقاتی به زراعی و به نژادی آگاهی از روابط بین صفات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه زراعی با عملکرد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. به منظور تعیین این روابط, دو آزمایش جداگانه روی 418 رقم نخود سیاه و 427 رقم نخود سفید موجود درکلکسیون حبوبات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران درسال زراعی 1381 درمزرعه تحقیقاتی دانشکده به صورت طرح سیستماتیک به مرحله اجرا در آمد. هرنمونه بر روی یک خط به طول سه متر با فاصله خطوط 0.5 متر کشت گردید. در آزمایش مربوط به نخود سفید و همچنین نخود سیاه دو شاهد به ازای هر ده خط کشت گردید. دراین تحقیق صفات عملکرد دانه, ارتفاع گیاه, تعداد شاخه های فرعی, تعداد غلاف, تعداد دانه در بوته, وزن صد دانه ارزیابی قرارگرفت. نتایج همبستگی ساده, رگرسیون گام به گام و تجزیه همبستگی درهردو آزمایش نخود سفید وسیاه نشان داد که وزن صد دانه و تعداد کل دانه بیشترین تاثیر را بر روی عملکرد دانه داشتند. 

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جهان سوز، محمدرضا، نقوی، محمدرضا، و دولتی تپه رشت، مهدی. (1383). مطالعه روابط بین صفات مختلف زراعی در ارقام نخود سیاه و سفید . علوم کشاورزی ایران، 35(3)، 573-579. SID. https://sid.ir/paper/418047/fa

  Vancouver: کپی

  جهان سوز محمدرضا، نقوی محمدرضا، دولتی تپه رشت مهدی. مطالعه روابط بین صفات مختلف زراعی در ارقام نخود سیاه و سفید . علوم کشاورزی ایران[Internet]. 1383؛35(3):573-579. Available from: https://sid.ir/paper/418047/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا جهان سوز، محمدرضا نقوی، و مهدی دولتی تپه رشت، “مطالعه روابط بین صفات مختلف زراعی در ارقام نخود سیاه و سفید ،” علوم کشاورزی ایران، vol. 35، no. 3، pp. 573–579، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/418047/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )