مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

864

دانلود:

0

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی شاخص های رشد در آفتابگردان، رقم رکورد، تحت شرایط دیم

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 67

چکیده

 به منظور ارزیابی شاخصهای رشد در آفتابگردان (رقم رکورد) در شرایط دیم آزمایشی در سال زراعی 1374 در محل ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد انجام شد. طرح آماری به کار رفته کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی, با چهار تکرار بود. کرت اصلی تاریخ کاشت شامل سه سطح 25 اسفند(کاشت اول),10 فروردین (کاشت دوم),و 25 فروردین (کاشت سوم) و کرت فرعی ترکیب فاصله بین ردیف 60 سانتی متر (RL) و 70 سانتی متر (R2) و فاصله بوته ها روی ردیف 20 سانتی متر (WL) و 30 سانتی متر (W2) بود. شاخصهای رشد مورد بررسی سرعت رشد محصول , سرعت رشد نسبی , شاخص سطح برگ و سرعت جذب خالص بود. عملکرد با تاخیر در کاشت افزایش پیدا کرد. همچنین بیشترین عملکرد در تاریخ کاشت سوم در آرایش کاشت R1W1 بدست آمد. آرایش کاشت R1W1 در تاریخ کاشت اول و دوم و آرایش کاشت R1W1 در تاریخ کاشت سوم بیشترین سرعت رشد محصول را داشتند . در هر سه تاریخ کاشت مقدار سرعت رشد نسبی آرایش کاشت 70×20 سانتی متر در مراحل مختلف نمونه برداری به طور متوسط بیشترین مقدار بود. آرایش کاشت R1W1 در تاریخ کاشت اول و دوم و آرایش کاشت R2W1 در تاریخ کاشت سوم شاخص سطح برگ بیشتری داشتند. حداکثر شاخص سطح برگ آرایشهای کاشت تاریخ کاشت اول و دوم در مرحله آغاز گلدهی به ترتیب در 870 و 1030 واحد گرمایی) حاصل گردید در حالی که بالاترین مقدار شاخص سطح برگ آرایش های کاشت تاریخ کاشت سوم در مرحله دانه بندی (1350 واحد گرمایی) ملاحظه شد. شدت افت سرعت جذب خالص آرایش های تاریخ کاشت سوم به طور نسبی کمتر از تاریخ کاشت اول و دوم بود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  لطیفی، ناصر، نواب پور، سعید، و اکرم قادری، فرشید. (1382). ارزیابی شاخص های رشد در آفتابگردان, رقم رکورد, تحت شرایط دیم. علوم و صنایع کشاورزی، 17(1)، 61-67. SID. https://sid.ir/paper/417884/fa

  Vancouver: کپی

  لطیفی ناصر، نواب پور سعید، اکرم قادری فرشید. ارزیابی شاخص های رشد در آفتابگردان, رقم رکورد, تحت شرایط دیم. علوم و صنایع کشاورزی[Internet]. 1382؛17(1):61-67. Available from: https://sid.ir/paper/417884/fa

  IEEE: کپی

  ناصر لطیفی، سعید نواب پور، و فرشید اکرم قادری، “ارزیابی شاخص های رشد در آفتابگردان, رقم رکورد, تحت شرایط دیم،” علوم و صنایع کشاورزی، vol. 17، no. 1، pp. 61–67، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/417884/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.